Regioschets Twente

Impact coronacrisis op economie en arbeidsmarkt

Na jaren van economische groei, groeide de economie al ruim voor het uitbreken van de coronacrisis minder snel. Er was geen sprake van economische krimp, maar wel van een afnemende groei. De daling van de werkloosheid stagneerde. Economisch mindere tijden waren dus (waarschijnlijk) in aantocht. Het uitbreken van de coronacrisis heeft dit proces echter versterkt en versneld. Hoe snel Nederland en de rest van de wereld het effect van de coronacrisis te boven komen hangt af van een aantal factoren. Komt er snel een vaccin? Volgt er weer een nieuwe golf besmettingen? Hoe gedraagt het virus zich in andere delen van de wereld? Allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op de economie en arbeidsmarkt in Twente.

Jongeren sterk geraakt door coronacrisis

De impact van de coronacrisis blijkt ook uit de WW-cijfers. In de eerste maanden na het ingaan van de maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen sterk toe. Het aantal jongeren was hierin naar verhouding oververtegenwoordigd. Zij verloren aan het begin van de coronacrisis vaker hun baan dan de oudere leeftijdsgroepen. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren in de periode maart tot en met augustus is in Twente in 2020 bijna 2,5 keer hoger dan in 2019. Dit komt door twee factoren die elkaar versterkten. Zo waren de horeca en de detailhandel twee snel en sterk getroffen sectoren waarin relatief veel jongeren werken. Bovendien werken veel jongeren op een flexibel contract en gebruiken werkgevers in eerste instantie hun flexibele schil om snel hun personeelsbestand te verkleinen als het slechter gaat. Naarmate een crisis langer duurt komt ook de werkgelegenheid van mensen met vaste contracten meer onder druk te staan. Omgekeerd geldt voor veel jongeren dat ze relatief snel weer aan het werk komen wanneer de economie aantrekt. Veel werkgevers zijn eerder geneigd jongeren aan te nemen dan ouderen als de arbeidsmarkt ruimer wordt.

“De coronacrisis zette de Twentse arbeidsmarkt in korte tijd flink op zijn kop. Voor de crisis hadden veel werkgevers personeelstekorten. Daarna had een deel van diezelfde werkgevers van de ene op de andere dag juist een overschot aan personeel. Dat betekent niet dat de onderliggende problematiek ineens compleet is veranderd. Deels is deze zelfs versterkt. Zo is het voor sommige toch al kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt lastiger geworden om werk te vinden. En zijn de problemen rondom flexwerk – waar veel jongeren mee te maken hebben – nog scherper in beeld gekomen. Tegelijkertijd zijn en blijven er nog steeds werkgevers die moeilijk aan personeel kunnen komen, zeker als de economie op termijn weer aantrekt. Aandacht voor competenties en inzet van scholing helpen om kansen te benutten en knelpunten te verkleinen.” Saskia Grit (arbeidsmarktadviseur UWV)

Stagetekorten in het mbo

Ook op de stagemarkt is de impact van corona zichtbaar. SBB maakt de tekorten aan stages en leerbanen inzichtelijk in het kader van het actieplan stages/leerbanen. Op dit moment (begin maart) zijn er ruim 22.000 tekorten landelijk. In regio Twente zijn de meeste tekorten voor opleidingen in de beroepsgroepen: Mobiliteit, Office, Gastvrijheid en Zorg.

Arbeidsmarktspanning: vraag versus aanbod

Door de maatregelen die in maart 2020 ter preventie van een verdere verspreiding van het coronavirus werden genomen, daalde het aantal vacatures snel en steeg ook het aantal WW-uitkeringen flink. Dat leidde er in het eerste kwartaal van 2020 al toe dat er niet langer sprake was van een krappe arbeidsmarkt. Zowel landelijk als in Twente was de arbeidsmarktspanning in het eerste kwartaal van 2020 ‘gemiddeld’, wat inhoudt dat de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten redelijk met elkaar in evenwicht zijn. In het tweede kwartaal nam de spanning op de arbeidsmarkt verder af. De typering bleef voor heel Nederland en voor Twente echter gemiddeld.

Beroepen waar het eind 2020 lastig is om werk in te vinden zijn onder andere administratief-financiële beroepen (zoals administratief medewerkers en ondersteunende secretariële medewerkers), beroepen in de cultuursector (zoals bibliotheekmedewerkers), beroepen in media & vormgeving (zoals grafisch vormgevers) en beroepen in de dienstverlening, evenementen & reizen (zoals reisleiders).

Tegelijkertijd zijn er ook nog kansrijke beroepen waar meer vraag dan aanbod is. Bijvoorbeeld ICT-beroepen, waaronder programmeur voor specifieke talen (zoals Java) en systeemontwikkelaar. Verder bevat het overzicht veel kansrijke beroepen in de techniek en bouw (bijvoorbeeld verschillende soorten monteurs, timmerlieden, loodgieter, operator proces- en voedingsindustrie, werkvoorbereider, dakdekker) en zorgberoepen (zoals verzorgende IG, verschillende verpleegkundigen en specifieke medisch specialisten).

Voor meer informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in regio Twente, zie Regio in Beeld en andere regionale publicaties.

Daling aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2020 ontstonden er 8.950 vacatures op mbo-niveau in de regio, een verschil van -27 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk daalde het aantal vacatures op mbo-niveau met 23 procent. In de regio Twente is vooral toenemende vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroep Carrosserie.

Mbo-studenten

In 2020-2021 telde de regio bijna 22.200 mbo-studenten, dit is een toename van 2 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 26 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (25%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de  6.462. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen Zorg, Retail, Office en Metaal en metalektro.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie het dashboard Basiscijfers Jeugd. Voor het volledige overzicht, zie de website van Kies mbo.