Regioschets Rijnmond

Ontwikkeling banen in Rijnmond

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Rijnmond houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Rijnmond 685.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, detailhandel, uitzendbureaus en industrie zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland is de transport sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Rijnmond neemt vooral het aantal banen in de zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook de sectoren detailhandel, uitzendbureaus en ICT dragen stevig bij aan de regionale banengroei. De ICT-sector kent relatief de sterkste groei en zorgt, ondanks dat dit een nog vrij kleine sector is, mede voor het positieve effect op de totale banengroei in Rijnmond.

“Gezien de (wijdverspreide) technologische ontwikkelingen zijn er volop kansen in de ICT en biedt de logistiek veel uitdagingen op het vlak van bijvoorbeeld robotisering.” Jacqueline Toxopeus (Arbeidsmarktadviseur UWV)

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Financiële diensten hebben al langer te maken met krimpende werkgelegenheid en daar komt nu in hele lichte mate transport bij.

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 30.950 vacatures op mbo-niveau in de regio, 12 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Rijnmond is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen gastvrijheid, retail, en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 42.000 mbo-studenten, een stijging van 2 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 21 procent lager dan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 12.900. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, entree, retail, gastvrijheid, welzijn, en ict.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Rijnmond en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Rijnmond, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Rijnmond blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.