Regioschets Rijk van Nijmegen

Ontwikkeling banen in Rijk van Nijmegen

De personeelstekorten in Rijk van Nijmegen houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt wat af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In 2020 telt Rijk van Nijmegen naar verwachting 150.000 banen . Vooral in zorg & welzijn, onderwijs, detailhandel en uitzendbureaus zijn veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten mee die feitelijk in andere sectoren werken. In vergelijking met de rest van Nederland zijn de sectoren onderwijs en zorg & welzijn sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen vooral in ICT, zorg & welzijn, zakelijke diensten, bouw, detailhandel, groothandel en uitzendbureaus.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Vooral in de industrie lijkt de conjuncturele banengroei even uitgewerkt te zijn. Financiële diensten en landbouw hebben al langer te maken met afnemende werkgelegenheid. Daar komen nu industrie en transport bij.

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 7.290 vacatures op mbo-niveau in de regio, 19 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In regio Rijk van Nijmegen is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen gastvrijheid, retail, en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio 8.000 mbo-studenten, een stijging van 3 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 23 procent gelijk aan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 2.350. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, gastvrijheid, office, entree, welzijn en groen.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Rijk van Nijmegen en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige schaarste aan personeel in Rijk van Nijmegen, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral nuttig wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

“In Rijk van Nijmegen biedt de sector zorg & welzijn goede perspectieven voor uiteenlopende beroepen: van verzorgende IG tot gespecialiseerd verpleegkundige. Op langere termijn zal het werk in deze sector door technologische ontwikkelingen ingrijpend wijzigen. Denk daarbij aan ontwikkelingen van apps waarmee cliënten hun gezondheid zelf monitoren en het gebruik van bewegingssensoren in (verpleeg)huizen. Ook in deze sector is het dus belangrijk om je te blijven ontwikkelen.” Jörgen Zegel (Arbeidsmarktadviseur UWV)

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag van werkgevers. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Rijk van Nijmegen blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.