Regioschets Noord-Limburg

Ontwikkeling banen in Noord-Limburg

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Noord-Limburg houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Noord-Limburg 156.000 banen verwacht. Vooral in uitzendbureaus, industrie, zorg & welzijn en detailhandel zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn landbouw, uitzendbureaus en transport relatief sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Noord-Limburg neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Ook de transport, groothandel, uitzendbureaus en detailhandel dragen sterk bij aan de regionale banengroei.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Industrie en landbouw zijn de sectoren met de grootste afname van de werkgelegenheid.

“De banengroei in Noord-Limburg blijft door een ongunstige bevolkingsontwikkeling in veel sectoren achter bij het landelijk gemiddelde. Duidelijke positieve uitzonderingen hierop zijn de sectoren groothandel en transport, die samen de brede sector distributie vormen. Dankzij de sterke aantrekkingskracht van de logistieke hotspot Venlo/Venray blijft hier het aantal banen bovengemiddeld toenemen. De arbeidsmarkt voor onder andere chauffeurs, magazijnchefs, transportplanners en declaranten blijft dan ook onverminderd krap.” Jeroen van den Berg (Arbeidsmarktadviseur, UWV)

Daling aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 7.790 vacatures op mbo-niveau in de regio, 1 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Noord-Limburg is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, gastvrijheid en transport en logistiek. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 8.190 mbo-studenten, ongeveer gelijk aan voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 23 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 2.570. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, gastvrijheid, groen, metaal en metalektro, en retail.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Noord-Limburg en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Noord-Limburg, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Noord-Limburg blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, zorg en transport & logistiek. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.