Regioschets Noord-Holland Noord

Ontwikkeling banen in Noord-Holland Noord

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Noord-Holland Noord 266.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, detailhandel, industrie en openbaar bestuur zijn er veel banen van werknemers te vinden. In vergelijking met de rest van Nederland zijn de sectoren landbouw, openbaar bestuur en detailhandel sterk vertegenwoordigd in deze regio.

Voor de sectoren zorg & welzijn en de detailhandel, de grootste twee sectoren in Noord-Holland Noord, wordt een aanzienlijke groei verwacht, zoals in vrijwel alle grotere sectoren in de regio.

In de industrie, transport, landbouw en financiële diensten neemt het aantal banen in 2020 af. Van deze sectoren is alleen de industrie relatief groot. Voor alle krimpsectoren geldt dat deze afname in het aantal banen naar verhouding klein is.

“De werkgelegenheid in Noord-Holland Noord is redelijk evenwichtig verdeeld. Alle sectoren zijn in enige of grotere mate vertegenwoordigd. Hierdoor kunnen werkzoekenden makkelijker uitwijken naar een andere sector als in hun eigen sector de kans op werk afneemt.” Erik Stam (Arbeidsmarktadviseur UWV)

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 15.560 vacatures op mbo-niveau in de regio, 11 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 16 procent. In Noord-Holland Noord is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, gastvrijheid en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio bijna 21.600 mbo-studenten, een stijging van 3 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 31 procent hoger dan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 6.600. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, gastvrijheid, retail, welzijn, metaal en metalektro, en entree.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Noord-Holland Noord en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Noord-Holland Noord, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Noord-Holland Noord blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten? Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.