Regioschets Midden-Utrecht

Ontwikkeling banen in Midden-Utrecht

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Midden-Utrecht 538.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, openbaar bestuur, specialistische zakelijke diensten, detailhandel en uitzendbureaus zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn de sectoren ICT, financiële diensten en openbaar bestuur sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Midden-Utrecht neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook de sectoren openbaar bestuur, specialistische zakelijke diensten, ICT, detailhandel en uitzendbureaus dragen stevig bij aan de regionale banengroei. De ICT-sector kent relatief de sterkste groei.

“De doorontwikkeling van deze innovatieve sector krijgt daarom in de regio veel aandacht. In de regio zijn inmiddels vele succesvolle crossovers tussen ICT en andere sectoren, bijvoorbeeld de zorgsector, ontstaan.” Bert van de Geijn (Arbeidsmarktadviseur, UWV)

In de industrie en landbouw neemt het aantal banen in 2020 af. Deze sectoren hebben al langer te maken met een krimpende werkgelegenheid. Doordat de landbouw een relatief kleine sector is en beide sectoren ondervertegenwoordigd zijn is het negatieve effect op de totale banengroei in Midden-Utrecht beperkt.

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 33.930 vacatures op mbo-niveau in de regio Midden-Utrecht, 18 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Midden-Utrecht is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen gastvrijheid, retail en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio bijna 20.110 mbo-studenten, een stijging van 2 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 24 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 6.040. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, gastvrijheid, office, welzijn, entree, en communicatie, media en design.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Midden-Utrecht en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Midden-Utrecht, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Midden-Utrecht blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten? Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.