Regioschets Midden-Limburg

Ontwikkeling banen in Midden-Limburg

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Midden-Limburg 114.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, industrie, detailhandel en uitzendbureaus zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn industrie en landbouw sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Midden-Limburg neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook de detailhandel draagt sterk bij aan de regionale banengroei.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Industrie is de sector met de grootste afname van de werkgelegenheid. Juist omdat de industrie een relatief grote sector is in Midden-Limburg, werkt dat ongunstig door in de totale banengroei.

Forse stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 9.430 vacatures op mbo-niveau in de regio, 42 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Midden-Limburg is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen mobiliteit, retail en gastvrijheid. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 6.500 mbo-studenten, een stijging van 2 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 24 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 1.940. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, gastvrijheid, groen, en welzijn.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Midden-Limburg en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Midden-Limburg, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Midden-Limburg blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, zorg en transport & logistiek. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

”De veranderende vraag naar personeel is goed zichtbaar in bijvoorbeeld de (maak)industrie. Productielijnen worden steeds meer geautomatiseerd. Daardoor neemt de vraag naar productiemedewerkers af en is er een toename in de vraag naar procesoperators. Het aanbod van werkzoekenden is hier niet altijd een-op-een te matchen met de vraag van werkgevers. UWV werkt in Midden-Limburg daarom met diverse samenwerkingspartners aan opleidingstrajecten in de techniek. Ook voor werkzoekenden zonder concrete ervaring in de techniek zijn er daardoor vele mogelijkheden.” Jeroen van den Berg (Arbeidsmarktadviseur, UWV)

Meer weten? Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.