Regioschets Midden-Gelderland

Ontwikkeling banen in Midden-Gelderland

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Midden-Gelderland 192.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, detailhandel, industrie en bij uitzendbureaus zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland is met name het openbaar bestuur sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Midden-Gelderland neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook andere sectoren zoals detailhandel, uitzendbureaus en onderwijs dragen stevig bij aan de regionale banengroei. De ICT-sector kent relatief de sterkste groei.

“De sector zorg & welzijn is in Midden-Gelderland een grote werkgever. De personeelstekorten in de zorg houden aan, vooral voor zorgprofessionals op mbo-niveau 3 en hoger. Door de groeiende rol van techniek en ICT en een complexere zorgvraag veranderen de gevraagde competenties en taken van zorgmedewerkers. Ook in deze sector is het dus belangrijk om je te blijven ontwikkelen.” Roland Keiren (Arbeidsmarktadviseur UWV)

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Financiële diensten en landbouw hebben al langer te maken met krimpende werkgelegenheid. Doordat het relatief kleine sectoren zijn, is het effect op de totale banengroei in Midden-Gelderland beperkt. Daar komt nu de sector specialistische zakelijke diensten bij.

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 11.780 vacatures op mbo-niveau in de regio, 18 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In regio Midden-Gelderland is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, gastvrijheid en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio bijna 12.240 mbo-studenten, een stijging van 4 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 22 procent iets lager dan met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 3.300. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, welzijn, retail, gastvrijheid en communicatie, media en design.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Midden-Gelderland en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Midden-Gelderland, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral nuttig wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Midden-Gelderland blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.