Regioschets Holland Rijnland

Ontwikkeling banen in Holland Rijnland

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Holland Rijnland 234.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, detailhandel, industrie, onderwijs en groothandel zijn er veel banen van werknemers te vinden. In vergelijking met de rest van Nederland zijn met name de landbouw en groothandel sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Holland Rijnland neemt vooral het aantal banen in de zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook detailhandel, industrie, onderwijs, specialistische zakelijke diensten en uitzendbureaus dragen stevig bij aan de regionale banengroei. De ICT-sector kent procentueel gezien de sterkste groei.

“Alhoewel Holland Rijnland veel meer is dan alleen Leiden, zien we dat de centrumgemeente als banenmotor een belangrijke functie vervult in de regio. Zo is er met mboRijnland, de Hogeschool Leiden, de Universiteit Leiden en het bijbehorende LUMC van oudsher een sterke aanwezigheid van onderwijs- en zorgbanen in de regio, terwijl het Leiden Bio Science Park er voor zorgt dat de industrie hier tegen de landelijke trend in ook een banengroei kent.” Frank Verduijn (Arbeidsmarktadviseur, UWV)

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. De financiële sector heeft al langer te maken met krimpende werkgelegenheid. Daar komen nu landbouw en transport bij.

Lichte stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 13.610 vacatures op mbo-niveau in de regio, 10 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Holland Rijnland is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen gastvrijheid, retail en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 13.600 mbo-studenten, een stijging van 3 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 31 procent hoger dan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 4.070. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, gastvrijheid, entree, retail en groen.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Holland Rijnland en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Holland Rijnland, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Holland Rijnland blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.