Regioschets Helmond-De Peel

Ontwikkeling banen in Helmond-De Peel

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Helmond-De Peel 107.000 banen verwacht. Vooral in industrie, uitzendbureaus, zorg & welzijn en detailhandel zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn industrie en uitzendbureaus sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Helmond-De Peel neemt vooral het aantal banen in de sector zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook detailhandel, uitzendbureaus, industrie en zakelijke diensten dragen in absolute zin bij aan de regionale banengroei. De ICT-sector kent relatief de sterkste groei. De geringe omvang van deze sector zorgt er echter voor dat het positieve effect op de totale banengroei in Helmond-De Peel beperkt blijft.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Financiële diensten en landbouw hebben al langer te maken met krimpende werkgelegenheid. In de landbouw neemt de werkgelegenheid onder meer af door schaalvergroting en mechanisering.

“De arbeidsmarktregio kent een relatief sterke vertegenwoordiging van de sectoren bouw en industrie. De arbeidsmarkt in deze sectoren is erg krap. Deze krapte blijft de komende jaren aanhouden door vergrijzing, te weinig instroom in technische opleidingen en de groeiende rol van de techniek in de maatschappij.” Gerald Ahn (arbeidsmarktadviseur, UWV).

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 5.650 vacatures op mbo-niveau in de regio, 7 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Helmond-De Peel is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen gastvrijheid, retail en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 7.480 mbo-studenten, ongeveer gelijk aan voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 28 procent iets hoger dan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 2.350. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, groen, metaal en metalektro , gastvrijheid en entree.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Helmond-De Peel en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Helmond-De Peel, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Helmond-De Peel blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.