Regioschets Haaglanden

Ontwikkeling banen in Haaglanden

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Haaglanden houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Haaglanden 463.000 banen verwacht. Vooral in openbaar bestuur, zorg & welzijn, uitzendbureaus en specialistische zakelijke diensten zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland is het openbaar bestuur sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Haaglanden neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook openbaar bestuur, onderwijs, uitzendbureaus, ICT en detailhandel dragen stevig bij aan de regionale banengroei. De sectoren zorg & welzijn, bouw en ICT kennen relatief de sterkste groei. De omvang van zorg & welzijn zorgt voor een substantieel positief effect op de totale banengroei in Haaglanden.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Financiële diensten heeft al langer te maken met krimpende werkgelegenheid. De relatief kleine sectoren Industrie en transport blijven qua werkgelegenheid nagenoeg stabiel.

Aantal mbo-vacatures stabiel

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 20.750 vacatures op mbo-niveau in de regio, 10 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Haaglanden is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen gastvrijheid, retail en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 10.050 mbo-studenten, een stijging van 3 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 20 procent iets lager dan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 6.300. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, entree, retail, gastvrijheid en groothandel en internationale handel.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Haaglanden en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Haaglanden, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke vakkennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Haaglanden blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

“Bedrijven, sectoren, gemeenten, UWV en onderwijs werken samen om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. Arbeidsmarkt en onderwijs zijn thema’s die nauw verbonden zijn met een toekomstbestendige economie. Het gaat daarnaast om het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt en diversiteit binnen arbeidsorganisaties: mensen die nú langs de kant staan, laten meedoen. Toekomstige toetreders tot de arbeidsmarkt kunnen hun positie optimaliseren door beschikbare informatie te betrekken bij hun studie- en beroepskeuze.” Jean-Paul Biever (Arbeidsmarktadviseur UWV)

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.