Regioschets Groot Amsterdam

Impact coronacrisis op economie en arbeidsmarkt

Na jaren van economische groei, groeide de economie al ruim voor het uitbreken van de coronacrisis minder snel. Er was geen sprake van economische krimp, maar wel van een afnemende groei. De daling van de werkloosheid stagneerde. Economisch mindere tijden waren dus (waarschijnlijk) in aantocht. Het uitbreken van de coronacrisis heeft dit proces echter versterkt en versneld. Hoe snel Nederland en de rest van de wereld het effect van de coronacrisis te boven komen hangt af van een aantal factoren. Komt er snel een vaccin? Volgt er weer een nieuwe golf besmettingen? Hoe gedraagt het virus zich in andere delen van de wereld? Allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op de economie en arbeidsmarkt in Groot Amsterdam.

Jongeren sterk geraakt door coronacrisis

De impact van de coronacrisis blijkt ook uit de WW-cijfers. In de eerste maanden na het ingaan van de maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen sterk toe. Het aantal jongeren was hierin naar verhouding oververtegenwoordigd. Zij verloren aan het begin van de coronacrisis vaker hun baan dan de oudere leeftijdsgroepen. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren in de periode maart tot en met augustus is in Groot Amsterdam in 2020 ruim vier keer hoger dan in 2019. Dit komt door twee factoren die elkaar versterkten. Zo waren de horeca en de detailhandel twee snel en sterk getroffen sectoren waarin relatief veel jongeren werken. Bovendien werken veel jongeren op een flexibel contract en gebruiken werkgevers in eerste instantie hun flexibele schil om snel hun personeelsbestand te verkleinen als het slechter gaat. Naarmate een crisis langer duurt komt ook de werkgelegenheid van mensen met vaste contracten meer onder druk te staan. Omgekeerd geldt voor veel jongeren dat ze relatief snel weer aan het werk komen wanneer de economie aantrekt. Veel werkgevers zijn eerder geneigd jongeren aan te nemen dan ouderen als de arbeidsmarkt ruimer wordt.

Stagetekorten in het mbo

Ook op de stagemarkt is de impact van corona zichtbaar. SBB maakt de tekorten aan stages en leerbanen inzichtelijk in het kader van het actieplan stages/leerbanen. Op dit moment (begin maart) zijn er ruim 22.000 tekorten landelijk. In regio Groot Amsterdam zijn de meeste tekorten voor opleidingen in de beroepsgroepen: Gastvrijheid, Zorg, Luchtvaart en Welzijn.

Arbeidsmarktspanning: vraag versus aanbod

Door de maatregelen die in maart 2020 ter preventie van een verdere verspreiding van het coronavirus werden genomen, daalde het aantal vacatures snel en steeg ook het aantal WW-uitkeringen flink. Dat leidde er in het eerste kwartaal van 2020 al toe dat er niet langer sprake was van een krappe arbeidsmarkt. De landelijke arbeidsmarktspanning kon in het eerste kwartaal van 2020 getypeerd worden als ‘gemiddeld’, wat inhoudt dat de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten redelijk met elkaar in evenwicht zijn. In Groot Amsterdam nam de spanning ook af, maar was er in het eerste kwartaal nog wel sprake van krapte. In het tweede kwartaal van 2020 nam de arbeidsmarktspanning zowel landelijk als regionaal verder af tot een gemiddelde spanning.

Een vergelijking met de arbeidsmarktspanning per beroepsklasse toont aan dat er overlap bestaat tussen beroepsklassen met arbeidsmarktkrapte en kansrijke beroepen enerzijds, en beroepsklassen met een ruimere arbeidsmarkt en minder kansrijke beroepen anderzijds. Zo staan in het overzicht met kansrijke beroepen veel ICT-beroepen (zoals BI-specialisten/data scientists en systeemontwikkelaars), maar ook zorgberoepen (zoals verpleegkundigen en verzorgenden IG) en technische beroepen (zoals elektriciens, glasvezelmonteurs en tekenaars). In de lijst met minst kansrijke beroepen staan onder andere administratief-financiële beroepen (zoals administratief medewerkers), beroepen in de cultuursector (zoals bibliotheekmedewerkers) en beroepen in de dienstverlening, evenementen en reizen (zoals reisleiders).

“Traditionele sectoren als overheid, zorg & welzijn en onderwijs blijven in Groot Amsterdam fungeren als banenmotor. De vergrijzing is in deze sectoren groter dan bijvoorbeeld horeca en commerciële beroepen. Daarnaast is het voor werkgevers in sectoren als ICT en de techniek nog steeds moeilijk om geschikt personeel te vinden. Daarbij gaat het niet alleen om werk op een hoger niveau.” Jeroen Schuil (arbeidsmarktadviseur UWV)

Voor meer informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Achterhoek, zie Regio in Beeld en andere regionale publicaties.

Daling aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2020 ontstonden er 28.100 vacatures op mbo-niveau in de regio, een verschil van -41 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk daalde het aantal vacatures op mbo-niveau met 23 procent. In de regio Groot Amsterdam is vooral toenemende vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen Creatief vakmanschap.

Mbo-studenten

In 2020-2021 telde de regio ruim 25.300 mbo-studenten, dit is een toename van 4 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 19 procent lager dan het gemiddelde in Nederland (25%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de  8.333. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen Zorg, Entree, Retail en Gastvrijheid.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie het dashboard Basiscijfers Jeugd. Voor het volledige overzicht, zie de website van Kies mbo.