Regioschets Groot Amsterdam

Ontwikkeling banen in Groot Amsterdam

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Groot Amsterdam 955.000 banen verwacht. Vooral in specialistische zakelijke diensten, zorg & welzijn, uitzendbureaus en detailhandel zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn de sectoren ICT en financiële diensten sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Groot Amsterdam neemt vooral het aantal banen in de zakelijke diensten, ICT en zorg & welzijn toe. Deze sectoren zijn groot en groeien sterk.

In de landbouw neemt het aantal banen in 2020 af. Deze sector heeft al langer te maken met krimpende werkgelegenheid. Doordat het een relatief kleine sector is, is het effect op de totale banengroei in Groot Amsterdam beperkt.

“Hoewel de sector onderwijs in Groot Amsterdam niet de grootste is als het gaat om werknemersbanen, scoort deze sector onverminderd hoog op de lijst met krapteberoepen. Het tekort aan basisschoolleraren loopt sterk op en ook docenten in het voortgezet onderwijs voor exacte vakken en taalkundige vakken zijn steeds moeilijker te vinden. Naast het feit dat de vergrijzing de tekorten in de komende jaren verder zal doen stijgen, spelen in Groot Amsterdam ook problemen als het moeilijk vinden van woonruimte hierin een rol.” Jeroen Schuil (Arbeidsmarktadviseur UWV)

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 47.680 vacatures op mbo-niveau in de regio, 22 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Groot Amsterdam is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen gastvrijheid, retail, en groothandel en internationale handel. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 25.630 mbo-studenten, een stijging van 2 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 20 procent iets lager dan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 7.850. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, entree, retail, gastvrijheid, welzijn, en office.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Groot Amsterdam en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Groot Amsterdam, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Groot Amsterdam blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.