Regioschets Groningen

Ontwikkeling banen in Groningen

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Groningen houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Groningen 339.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, uitzendbureaus, detailhandel en industrie zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn zorg & welzijn, openbaar bestuur en onderwijs sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In de arbeidsmarktregio Groningen neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. De ICT-sector kent relatief een sterke groei. De geringe omvang van deze sector zorgt er echter voor dat het positieve effect op de totale banengroei in de regio beperkt blijft.

In vier sectoren neemt het aantal banen in 2020 af: landbouw, financiële diensten, transport en industrie. Vooral de krimpende werkgelegenheid in de industrie raakt de regio. Financiële diensten en landbouw hebben al langer te maken met dalende werkgelegenheid.

“In Groningen biedt de sector zorg & welzijn goede perspectieven voor uiteenlopende beroepen: van verzorgende IG tot gespecialiseerd verpleegkundige. Op langere termijn zal het werk in deze sector door technologische ontwikkelingen ingrijpend wijzigen. Denk daarbij aan de ontwikkeling van apps waarmee cliënten hun gezondheid zelf monitoren en het gebruik van bewegingssensoren in (verpleeg)huizen. De groeiende rol van techniek en ICT, een complexere zorgvraag en een uitgebreider takenpakket stellen hogere eisen aan zorgpersoneel. Ook in deze sector is het dus belangrijk om je te blijven ontwikkelen.” Erik Oosterveld (Arbeidsmarktadviseur UWV)

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 14.170 vacatures op mbo-niveau in de regio, 9 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In de regio Groningen is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, gastvrijheid en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio bijna 25.080 mbo-studenten, een stijging van 2 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 23 procent lager dan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 7.670. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, entree, retail, gastvrijheid, en welzijn.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Groningen en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Groningen, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Groningen blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.