Regioschets Gorinchem

Ontwikkeling banen in Gorinchem

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Gorinchem houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Gorinchem 60.000 banen verwacht. Vooral in industrie, zorg & welzijn, uitzendbureaus en detailhandel zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn de bouw en industrie sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Gorinchem neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook de sectoren bouw, onderwijs, specialistische zakelijke diensten, detailhandel en uitzendbureaus dragen stevig bij aan de regionale banengroei.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 niet of nauwelijks toe. Financiële diensten en landbouw hebben al langer te maken met stagnerende werkgelegenheid. Daar komen nu overige zakelijke diensten bij. Doordat het relatief kleine sectoren zijn, is het effect op de totale banengroei in Gorinchem beperkt. Ook de groei in de industrie neemt af, maar omdat het oververtegenwoordigd is, blijft het een belangrijke sector voor de werkgelegenheid in de regio.

“In Gorinchem is er vooral als gevolg van de relatief oververtegenwoordigde bouwnijverheid en industrie veel uitvoerend werk beschikbaar. Gorinchem wordt gekenmerkt door een laag werkloosheidspercentage, waardoor de nood om nieuw arbeidspotentieel aan te boren en op te leiden zeer hoog is.” Willem Schrijver (Arbeidsmarktadviseur UWV)

Forse stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 2.700 vacatures op mbo-niveau in de regio, 28 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Gorinchem is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, gastvrijheid en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 4.280 mbo-studenten, een daling van 1 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 32 procent hoger dan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 1.350. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, entree, groen, retail, en welzijn.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Gorinchem en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Gorinchem, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Gorinchem blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.