Regioschets Gooi en Vechtstreek

Ontwikkeling banen in Gooi en Vechtstreek

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Gooi en Vechtstreek 114.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, detailhandel, ICT en uitzendbureaus zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn de sectoren ICT en groothandel sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Gooi en Vechtstreek neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook detail- en groothandel, ICT en uitzendbureaus dragen stevig bij aan de regionale banengroei.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. In de financiële diensten is al langer sprake van een afname en daar komen nu industrie, openbaar bestuur, landbouw en transport bij. Doordat het relatief kleine sectoren zijn in deze regio, is het effect op de totale banengroei in Gooi en Vechtstreek beperkt.

“In Gooi en Vechtstreek is de ICT-sector een belangrijke factor op de arbeidsmarkt. De tekorten doen zich voornamelijk voor op hoger opleidingsniveau. In de ICT is het heel belangrijk om specifieke, up-to-date kennis en ervaring te hebben. Gevraagde competenties veranderen in hoog tempo. Er is meer vraag naar mensen met goede communicatieve vaardigheden, die interdisciplinair kunnen samenwerken, inzicht hebben in bedrijfsprocessen en klantwensen kunnen vertalen naar ICT-oplossingen en -producten. De tekorten aan hoogopgeleide ICT’ers zijn voorlopig nog niet opgelost. Tot 2022 worden (zeer) grote knelpunten in de personeelsvoorziening verwacht voor software- en applicatieontwikkelaars en databank- en netwerkspecialisten. Het aantal studenten informatica stijgt de laatste jaren, maar die toename is onvoldoende om de tekorten op te lossen.” Jeroen Schuil (Arbeidsmarktadviseur UWV)

Daling aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 6.540 vacatures op mbo-niveau in de regio, 1 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Gooi en Vechtstreek is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, gastvrijheid en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 5.490 mbo-studenten, een stijging van 4 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 27 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 1.600. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, gastvrijheid, communicatie, media en design, en entree.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Gooi en Vechtstreek en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Gooi en Vechtstreek, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Gooi en Vechtstreek blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.