Regioschets Friesland

Ontwikkeling banen in Friesland

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Friesland houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Friesland 271.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, industrie, detailhandel en uitzendbureaus zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn zorg & welzijn en industrie sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Friesland neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook detailhandel en uitzendbureaus dragen in ruime mate bij aan de regionale banengroei. De ICT-sector kent na zorg & welzijn relatief de sterkste groei. De geringe omvang van deze sector zorgt er echter voor dat het positieve effect op de totale banengroei in Friesland beperkt blijft.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. De sector financiële diensten heeft al langer te maken met krimpende werkgelegenheid. Doordat het een relatief kleine sector is, is het effect op de totale banengroei in Friesland beperkt. In Leeuwarden heeft de teruglopende werkgelegenheid echter meer invloed door de aanwezigheid van veel banken.

“In Friesland neemt het aantal banen in zorg & welzijn verder toe. Er zijn grote tekorten aan onder andere verpleegkundigen en verzorgenden IG. Dit biedt kansen voor werkzoekenden die zich om willen scholen. Voor werkenden – niet alleen in de zorg – is het van belang om hun kennis up-to-date te houden: werk verandert en naast vakkennis worden er steeds meer andere vaardigheden gevraagd.” Marieke Schramm (Arbeidsmarktadviseur UWV)

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 13.490 vacatures op mbo-niveau in de regio, 18 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In de regio Friesland is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen gastvrijheid, retail en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio bijna 24.460 mbo-studenten, die aantal is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 23 procent is lager dan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 7.670. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, gastvrijheid, entree, groen, en welzijn.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Friesland en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Friesland, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Friesland blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.