Regioschets Flevoland

Ontwikkeling banen in Flevoland

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Flevoland houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Flevoland 148.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, detailhandel, groothandel, industrie en uitzendbureaus zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland is de groothandel sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Flevoland neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook detailhandel, groothandel en uitzendbureaus dragen stevig bij aan de regionale banengroei. De ICT-sector kent relatief de sterkste groei. De geringe omvang van deze sector zorgt er echter voor dat het positieve effect op de totale banengroei in Flevoland beperkt blijft.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. De sector financiële diensten heeft al langer te maken met krimpende werkgelegenheid. Daar komt nu de sector specialistische zakelijke diensten bij. Doordat het relatief kleine sectoren zijn, is het effect op de totale banengroei in Flevoland beperkt.

“In Flevoland zijn de sectoren transport & logistiek en de groothandel regionale banenmotoren. De gunstige ligging van de regio maakt Flevoland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor werkgevers in deze sectoren. Er is dan ook een groeiende vraag naar personeel voor beroepen als vrachtwagenchauffeurs, magazijnmedewerkers, orderplanners en logistiek medewerkers.” Jeroen Schuil (Arbeidsmarktadviseur UWV)

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 9.590 vacatures op mbo-niveau in de regio, 13 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Flevoland is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, gastvrijheid en groothandel en internationale handel. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 15.260 mbo-studenten, een stijging van 3 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 24 procent iets lager dan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 4.500. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, entree, retail en ict.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Flevoland en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Flevoland, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Flevoland blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, transport & logistiek, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.