Regioschets Drenthe

Ontwikkeling banen in Drenthe

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Drenthe houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Drenthe 112.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, industrie, uitzendbureaus en detailhandel zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn industrie, uitzendbureaus en landbouw sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In de arbeidsmarktregio Drenthe neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. De ICT-sector kent relatief een sterke groei. De geringe omvang van deze sector zorgt er echter voor dat het positieve effect op de totale banengroei in de regio beperkt blijft.

In verschillende sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Dit geldt onder andere voor de relatief sterk vertegenwoordigde sectoren industrie, uitzendbureaus en landbouw. Daarmee hebben zij een negatieve invloed op de totale werkgelegenheid in Drenthe. In de financiële diensten zorgt de opkomst van online dienstverlening al jarenlang voor banenverlies.

“In Drenthe zijn er door de sterk aanwezige industrie vooral goede perspectieven voor technische beroepen op middelbaar niveau, zoals monteurs, elektriciens en loodgieters. In bijna een derde van alle openstaande vacatures in Drenthe gaat het om technische beroepen. De komende jaren verandert het werk in de industrie door technologische ontwikkelingen. De nadruk komt minder te liggen op fysieke taken en handmatig instellen en monteren van machines en meer op het gebruik van ICT, elektronica en sensoren, communiceren en samenwerken. Technisch vakmanschap blijft echter belangrijk. Ook in deze sector is het dus belangrijk om je te blijven ontwikkelen.” Erik Oosterveld (Arbeidsmarktadviseur UWV)

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 5.130 vacatures op mbo-niveau in de regio, 14 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In de regio Drenthe is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, gastvrijheid en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio bijna 10.860 mbo-studenten,dit is bijna gelijk aan voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 27 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 3.100. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, groen, gastvrijheid, welzijn, en retail.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Drenthe en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Drenthe, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Drenthe blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.