Regioschets Drechtsteden

Ontwikkeling banen in Drechtsteden

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Drechtsteden houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Drechtsteden 134.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, industrie, detailhandel, groothandel en bouw zijn er veel banen van werknemers te vinden. In vergelijking met de rest van Nederland is de bouw sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Drechtsteden neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook detailhandel, bouw, horeca en onderwijs dragen stevig bij aan de regionale banengroei. De ICT-sector kent relatief de sterkste groei. De geringe omvang van deze sector zorgt er echter voor dat het positieve effect op de totale banengroei in Drechtsteden beperkt blijft.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. De sector financiële diensten heeft al langer te maken met krimpende werkgelegenheid. Daar komt nu de industrie bij. Doordat de afname zeer beperkt is, is het effect op de totale banengroei in Drechtsteden klein. Gezien de grootte van de sector, blijft het een zeer belangrijke sector voor de werkgelegenheid in Drechtsteden.

“In Drechtsteden zijn er vooral veel banen van werknemers in de zorg en industrie gevolgd door de detailhandel, groothandel en bouw. Er liggen vooral veel kansen in technische beroepen voor werkzoekenden, daar is de krapte het sterkst aanwezig. Nieuwe vaardigheden aanleren wordt cruciaal, in de regio wordt ingezet op de ontwikkeling van de maakindustrie 4.0.” Willem Schrijver (Arbeidsmarktadviseur UWV)

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 7.060 vacatures op mbo-niveau in de regio, 14 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Drechtsteden is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen gastvrijheid, retail, en technische installaties en systemen. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio 9.190 mbo-studenten, een stijging van 3 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 30 procent iets hoger dan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 2.660. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, entree, retail, welzijn en gastvrijheid.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Drechtsteden en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Drechtsteden, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Drechtsteden blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.