Regioschets Drechtsteden

Impact coronacrisis op economie en arbeidsmarkt

Na jaren van economische groei, groeide de economie al ruim voor het uitbreken van de coronacrisis minder snel. Er was geen sprake van economische krimp, maar wel van een afnemende groei. De daling van de werkloosheid stagneerde. Economisch mindere tijden waren dus (waarschijnlijk) in aantocht. Het uitbreken van de coronacrisis heeft dit proces echter versterkt en versneld. Hoe snel Nederland en de rest van de wereld het effect van de coronacrisis te boven komen hangt af van een aantal factoren. Komt er snel een vaccin? Volgt er weer een nieuwe golf besmettingen? Hoe gedraagt het virus zich in andere delen van de wereld? Allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op de economie en arbeidsmarkt in Drechtsteden.

Jongeren sterk geraakt door coronacrisis

De impact van de coronacrisis blijkt ook uit de WW-cijfers. In de eerste maanden na het ingaan van de maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen sterk toe. Het aantal jongeren was hierin naar verhouding oververtegenwoordigd. Zij verloren aan het begin van de coronacrisis vaker hun baan dan de oudere leeftijdsgroepen. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren in de periode maart tot en met augustus is in Drechtsteden in 2020 ruim twee keer hoger dan in 2019. Dit komt door twee factoren die elkaar versterkten. Zo waren de horeca en de detailhandel twee snel en sterk getroffen sectoren waarin relatief veel jongeren werken. Bovendien werken veel jongeren op een flexibel contract en gebruiken werkgevers in eerste instantie hun flexibele schil om snel hun personeelsbestand te verkleinen als het slechter gaat. Naarmate een crisis langer duurt komt ook de werkgelegenheid van mensen met vaste contracten meer onder druk te staan. Omgekeerd geldt voor veel jongeren dat ze relatief snel weer aan het werk komen wanneer de economie aantrekt. Veel werkgevers zijn eerder geneigd jongeren aan te nemen dan ouderen als de arbeidsmarkt ruimer wordt.

Stagetekorten in het mbo

Ook op de stagemarkt is de impact van corona zichtbaar. SBB maakt de tekorten aan stages en leerbanen inzichtelijk in het kader van het actieplan stages/leerbanen. Op dit moment (begin maart) zijn er ruim 22.000 tekorten landelijk. In regio Drechtsteden zijn de meeste tekorten voor opleidingen in de beroepsgroepen: Entree, Retail, Ict en Groothandel en internationale handel.

Arbeidsmarktspanning: vraag versus aanbod

Door de maatregelen die in maart 2020 ter preventie van een verdere verspreiding van het coronavirus werden genomen, daalde het aantal vacatures snel en steeg ook het aantal WW-uitkeringen flink. Dat leidde er in het eerste kwartaal van 2020 al toe dat er niet langer sprake was van een krappe arbeidsmarkt. De landelijke arbeidsmarktspanning kon in het eerste kwartaal van 2020 getypeerd worden als ‘gemiddeld’, wat inhoudt dat de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten redelijk met elkaar in evenwicht zijn. In Drechtsteden nam de spanning ook af, maar was er in het eerste kwartaal nog wel sprake van krapte. In het tweede kwartaal van 2020 nam de arbeidsmarktspanning zowel landelijk als regionaal verder af tot een gemiddelde spanning.

Beroepen waar het eind 2020 lastig is om werk in te vinden zijn onder andere administratief-financiële beroepen (zoals administratief medewerkers, secretaresses), beroepen in de cultuursector (zoals bibliotheekmedewerkers) en beroepen in de dienstverlening (zoals schoonmakers, barpersoneel en kelners).

Tegelijkertijd zijn er ook nog kansrijke beroepen waar meer vraag dan aanbod is, waaronder met name technische beroepen (zoals monteurs, elektriciens en tekenaars), zorgberoepen (zoals verpleegkundigen en verzorgenden IG) en onderwijs (leraren basisonderwijs / exacte vakken).

“Corona heeft een grote impact op de werkloosheid in de regio, maar aan de andere kant blijft de mismatch op de arbeidsmarkt bestaan: er zijn nog steeds sectoren met moeilijk vervulbare vacatures. Zo bieden de sector zorg & welzijn en de techniek goede perspectieven voor uiteenlopende beroepen: van verzorgende IG tot gespecialiseerd verpleegkundige en van monteur tot timmerman. Het zijn daarnaast ook bijzonder interessante sectoren vanwege diverse technologische ontwikkelingen. Zo heb je in de zorg ontwikkelingen als zorgrobots en zorgapps. In de techniek moet steeds meer rekening worden gehouden met verduurzaming en de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan het installeren van zonnepanelen en isoleren van huizen. Dit soort ontwikkelingen zorgen dat het werk in beweging blijft.” Willem Schrijver (Arbeidsmarktadviseur UWV)

Voor meer informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Drechtsteden, zie Regio in Beeld en andere regionale publicaties.

Daling aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2020 ontstonden er 5.670 vacatures op mbo-niveau in de regio, een verschil van -20 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk daalde het aantal vacatures op mbo-niveau met 23 procent. In de regio Drechtsteden is vooral toenemende vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen Assisterende gezondheidszorg, Hout en meubel en Sport en bewegen.

Mbo-studenten

In 2020-2021 telde de regio ruim  9.000 mbo-studenten, dit is een afname van -2 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 28 procent hoger dan het gemiddelde in Nederland (25%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de  2.979. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen Zorg, Entree, Welzijn en Retail.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie het dashboard Basiscijfers Jeugd. Voor het volledige overzicht, zie de website van Kies mbo.