Regioschets Amersfoort

Ontwikkeling banen in Amersfoort

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Amersfoort houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Amersfoort 169.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, detailhandel, industrie, specialistische zakelijke diensten en uitzendbureaus zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn de sectoren ICT en specialistische zakelijke diensten sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In de regio Amersfoort neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk.

‘‘Binnen de regio Amersfoort is veel aandacht voor de inzet van technologie in de zorg. In experimentele settingen leren werkende professionals en studenten deskundig om te gaan met nieuwe zorgtechnologieën. Het mes snijdt aan meerdere kanten: de kwaliteit van de zorg en werkomstandigheden verbeteren, terwijl ook de hoge werkdruk en personeelstekorten verminderen.” Bert van de Geijn (Arbeidsmarktadviseur, UWV)

Ook de detailhandel, ICT en industrie dragen stevig bij aan de regionale banengroei. De ICT-sector kent relatief de sterkste groei.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Financiële diensten, openbaar bestuur en landbouw hebben al langer te maken met krimpende werkgelegenheid. Daar komt nu de transport bij. Doordat dit relatief kleine sectoren zijn, is het afzonderlijke effect op de totale banengroei in de regio Amersfoort beperkt.

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 10.760 vacatures op mbo-niveau in de regio, 13 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In de regio Amersfoort is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, gastvrijheid en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio 9.330 mbo-studenten, een stijging van 1 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 27 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 2.780. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, entree, welzijn en communicatie, media en design.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor de regio Amersfoort en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Amersfoort, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Amersfoort blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.