Regioschets Achterhoek

Ontwikkeling banen in de Achterhoek

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Achterhoek houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in de Achterhoek 130.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, industrie, detailhandel en bij uitzendbureaus zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland is met name de industrie sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In de Achterhoek neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook de groothandel laat nog een relatief sterke groei zien. De rest van de banengroei is verdeeld over veel andere sectoren die procentueel (nog) maar licht groeien.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Vooral in de industrie lijkt de conjuncturele banengroei even uitgewerkt te zijn. Financiële diensten en landbouw hebben al langer te maken met dalende werkgelegenheid. Doordat dit in de regio twee relatief kleine sectoren zijn, is het effect op de totale banengroei in de Achterhoek beperkt.

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 6.460 vacatures op mbo-niveau in de regio, 21 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In de Achterhoek is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, zorg en gastvrijheid. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 10.545 mbo-studenten, een stijging van 2 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 25 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 3.125. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, groen, welzijn en metaal en metalektro.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor de Achterhoek en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in de Achterhoek, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral nuttig wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

“In de Achterhoek zijn veel vacatures voor technische beroepen, op alle niveaus, waarvoor niet genoeg geschikte mensen te vinden zijn. Deze krapte houdt de komende jaren aan door vergrijzing, te weinig instroom in technische opleidingen en de groeiende rol van de techniek in de samenleving. Om de krapte tegen te gaan gebeurt al veel om nieuwe mensen te interesseren en op te leiden voor de techniek. Minstens zo veel aandacht vraagt het om zittend personeel goed inzetbaar te houden.” Roland Keiren (Arbeidsmarktadviseur UWV)

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In de Achterhoek blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, bouw, ICT en zorg & welzijn. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.