Initiatieven Zuidoost-Brabant

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

RAAT Zuidoost-Brabant: Transvorm

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://transvorm.org/producten-en-diensten/basisaansluiting/raat/zuidoost-brabant

Brainport industries college

Brainport Industries College organiseert events, gastlessen en excursies om mensen (jongeren en werkzoekenden) kennis te laten maken met het werk in de techniek. Hiervoor wordt samengewerkt met het onderwijs en bedrijfsleven in de regio. Zo verzorgen zij samen met mbo-instellingen en bedrijven bbl-opleidingstrajecten.

https://brainport.college/

Passport4Work

Passport4work wil het eenvoudiger maken voor werkzoekenden en werkenden om te kunnen overstappen naar nieuw werk. Dit vergt een nieuwe manier van denken over arbeid, bij zowel de werkzoekenden als de werkgevers. Belangrijke deelprojecten gaan over robotisering, statushouders en gasloze wijken. Een innovatief onderdeel van Passport4Work is de ontwikkeling van een vaardighedenpaspoort, dat kan worden uitgebreid op basis van ‘gamification’. Dit wil zeggen dat spelenderwijs vaardigheden worden getoetst en bijgeleerd. Bij het project zijn tien ketenpartners betrokken: Gemeente Eindhoven, Organiq, Building Changes, Provincie Noord-Brabant, Transvorm, WIJeindhoven, MKB Eindhoven, GRWRE, Tilburg University en UWV. Verder is er een nauwe samenwerking met organisaties als 04Werkt, Brainport Development, Summa College, Technische Universiteit Eindhoven, CINOP, Gaan in de Bouw, en VNO-NCW.

https://wijeindhoven.nl/nl/over-ons/nieuws/passport4work

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer Leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

Overige initiatieven

Kennispact MBO Brabant

Kennispact MBO Brabant verbindt en draagt door het delen van kennis bij aan de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, door een samenwerking van bedrijfsleven, overheid en mbo-kennisinstellingen. Kernambitie betreft toekomstbestendig zijn van Noord-Brabant door middel van innovatief en ondernemend onderwijs, gericht op de beroepen van morgen.

https://www.kennispactmbobrabant.nl/