Initiatieven Zuid-Holland Centraal

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

Leerwerkcheque

Om de jeugdwerkgelegenheid te stimuleren biedt de gemeente Zoetermeer de leerwerkcheque aan. Dit is een onkostenvergoeding voor jongeren die zes maanden stage lopen bij een werkgever. De jongere ontvangt van de werkgever een onkostenvergoeding voor het geleverde werk tijdens de stage en de werkgevers krijgt in ruil hiervoor een subsidie van de gemeente.

https://www.zoetermeer.nl/ondernemers/producten-a-z_46338/product/leerwerkcheque_809.html

RAAT Zuid-Holland Centraal

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://www.zorgzijnwerkt.nl/raat.html/

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Overige initiatieven

Human capital akkoord /Economic Board Zuid-Holland

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. De provincie Zuid-Holland slaat samen met Economic Board Zuid-Holland en 63 andere partners (onder meer SBB) de handen ineen om de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt te versterken. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel (40.000 werknemers & 45.000 flexwerkers), het aan het werk helpen van niet-werkenden (25.000 werklozen & 20.000 deeltijdwerkers) en het aantrekken van internationaal talent (1.000 werknemers). Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

https://www.economicboardzuidholland.nl/projecten-hca/