Initiatieven Zeeland

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

Aanvalsteam Arbeidsmarkt

Zeeland heeft een krappe arbeidsmarkt die nu en in de komende jaren zwaar onder druk komt te staan. Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden hebben hun krachten gebundeld in het Aanvalsteam Arbeidsmarkt. Onderdeel hiervan is het aantrekken en behouden van (jong) talent. Zo organiseert het Aanvalsteam een campagne voor Zeeuwse eindexamenscholieren om hen warm te maken voor een (toekomstige) baan in Zeeland.

https://www.zeeland.nl/economie/arbeidsmarkt

Huis van de Techniek

Huis van de Techniek coördineert, regisseert en faciliteert in Zeeland de initiatieven die worden ontwikkeld om alle Zeeuwse leerlingen in het kader van hun loopbaanoriëntatie kennis te laten maken met de mogelijkheden die een keuze voor techniek voor hen kan betekenen.

https://www.huisvandetechniek.nl/

RAAT Zeeland

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://viazorg.nl/projecten-themas/raat

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg

De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO) is een nieuwe praktische vorm van onderwijs waarin diverse zorgorganisaties, zorgkantoor CZ en zorgopleidingen samen optrekken. De ZPO leidt studenten op tot Verzorgende IG/Maatschappelijke zorg op niveau 3. In september 2017 startte de eerste opleiding in de praktijk en stroomde 20 procent meer studenten op dit niveau in.

https://www.svrz.nl/over-ons/nieuws/bericht:zeeuwse-praktijkroute-ouderenzorg-biedt-mooie-kansen

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Overige initiatieven

Techniekpact Zeeland

Het Techniekpact is een plan van aanpak, waarin betrokkenen uit het Zeeuwse onderwijs, bedrijfsleven en overheden gezamenlijk ideeën vastleggen om in de toekomst te voorzien in voldoende technisch personeel. In een gezamenlijke sessie zijn vijf prioriteiten bepaald:

  1. Voortgezet- en beroepsonderwijs optimaal afstemmen op de arbeidsmarkt (zowel kwalitatief als kwantitatief)
  2. Zorgen voor voldoende en adequaat getrainde opleiders
  3. Stimuleren van samenwerking tussen regionale en sectorale netwerken
  4. Voldoende Zeeuwse vo-leerlingen kiezen voor beroepsopleiding in de technische sector; in elke Zeeuwse regio is een vmbo- of havo/vwo-afdeling met een technisch profiel
  5. Het bedrijfsleven behoudt technisch talent en zorgt voor duurzame inzetbaarheid van personeel

https://www.techniekpact.nl/index.php/techniekpact-zeeland-wil-match-tussen-bedrijfsleven-en-opleidingen

TechIntrest

TechIntrest is een vereniging bestaande uit in techniek geïnteresseerde Zeeuws-Vlamingen. Met TechIntrest bouwen zij aan de toekomst van techniek in de regio Zeeuws-Vlaanderen. TechIntrest staat in hoofdzaak voor de drie pijlers: leden, activiteiten en gastlessen.

http://www.techintrest.nl/

Regionaal investeringsfonds mbo

Het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven. In de eerste ronde RIF 2019 werden in Zeeland drie projecten toegekend:

  1. Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee. Er is een grote vraag naar technische mbo-vakmensen, met name gericht op onderhoud van de windmolens. Voor de kust van Zeeland worden binnenkort een viertal windparken gebouwd waar 30 jaar onderhoud aan wordt uitgevoerd vanuit de regio door nieuwe bedrijvigheid. Scalda erkent de urgentie om werk te maken van de energietransitie en daar de opleidingen versneld op in te richten
  2. Participatielab Zeeland. Deze Publiek-Private Samenwerking heeft als doel het terugdringen van het aantal potentiele werknemers met achterstand tot de arbeidsmarkt zonder (start)kwalificatie. Potentiele werknemers worden in een werkleerlocatie, met een speciaal ontwikkeld hybride onderwijsconcept, geschoold en doen werkervaring op, zodat zij met minimaal een niveau 1 diploma en extra begeleiding kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt.
  3. Praktijkroutes Zeeuws-Vlaanderen (zie Campus Zeeland)

https://www.dus-i.nl/subsidies/regionaal-investeringsfonds-mbo

Campus Zeeland

Campus Zeeland is het samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij bundelen de krachten om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Campus Zeeland richt zich vooral op de sectoren haven & logistiek, energie & water, agro & food, zorg en toerisme.

https://www.campuszeeland.nl