Initiatieven West-Brabant

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

Samenwerkingsverband Regio West-Brabant (RWB)

Regio West-Brabant is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten in West-Brabant en het Zeeuwse Tholen met als doel om de regio te versterken en te stimuleren op het gebied van onder andere economie en arbeidsmarkt. In het actieprogramma 2019-2023 ‘Werken aan een krachtige regio’ zijn voor het thema arbeidsmarkt de volgende opgaven benoemd:

  1. opleidingen die aansluiten op de (toekomstige) vraag van het bedrijfsleven
  2. binden en boeien van arbeidskrachten
  3. verkleinen van de afstand tussen mens en arbeidsmarkt

https://www.west-brabant.eu/

RAAT West-Brabant

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers. Het RAAT voor de regio West-Brabant is gemaakt op basis van de actielijnen van het actieprogramma Zonder Zorg 2020.

https://transvorm.org/producten-en-diensten/basisaansluiting/raat/west-brabant

Keukenhelden van de toekomst

Keukenhelden van de toekomst is een initiatief waarbij overheid, onderwijs en ondernemers hun krachten bundelen en trachten om mensen vanuit een uitkeringssituatie door te laten stromen naar betaald werk in de horeca. Deelnemende studenten volgen de koksopleiding niveau 2, waarbij de studenten een dag per week praktijkles krijgen bij het Cingel College. Keukenhelden van de toekomst is een samenwerking tussen ROC West-Brabant, het Werkgevers Servicepunt en SBB.

https://www.mboraad.nl/nieuws-van-scholen/%E2%80%98keukenhelden-van-de-toekomst%E2%80%99-achter-het-fornuis

Convenant Kinderopvang

Met de veranderende regelgeving rondom kinderopvang is de vraag naar goed gekwalificeerde pedagogisch medewerkers toegenomen. Diverse mbo-scholen zijn in dit kader in samenwerking met een kinderopvangstichting klassen gestart waarin studenten via een verkort traject worden opgeleid tot Pedagogisch medewerker niveau 3 of 4. Zo is kinderopvang Kober samen met het Vitalis College een bbl-klas gestart. Stichting Kinderopvang Oosterhout is in samenwerking met Variva opleidingen ook zo’n bbl-klas gestart.

https://middenbrabant.lerenenwerken.nl/sites/default/files/bestanden/publieke-content/2018_Vacature_BBL.pdf

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Overige initiatieven

SwitchZ: een verkorte opleiding voor zij-instromers in de zorg

SwitchZ is een initiatief van de zorginstellingen Thebe, De Riethorst Stromenland, De Wever en Prisma. Zij-instromers kunnen zich, via een verkort traject op maat, laten omscholen tot verzorgende of verpleegkundige. Er is zowel een mbo- als een hbo-traject. Om toegelaten te worden tot het mbo-traject dienen kandidaten minimaal een mbo 3-diploma te hebben. Onderdelen van de opleiding verzorgen de zorgorganisaties zelf. De student bepaalt zelf op welk tempo de opleiding doorlopen wordt.

www.switchz.nl

CONNECTED West-Brabant

De partners in CONNECTED West-Brabant slaan de handen ineen om de logistieke sector in de regio een duw in de rug te geven. Voor de komende jaren is een regionaal logistiek programma samengesteld. Er wordt onder andere nauw samengewerkt tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Ook wordt sterk ingezet op (logistiek) onderwijs en kennisontwikkeling.

https://www.connected-westbrabant.nl/