Initiatieven Twente

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

RAAT Twente

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://raat.wgvzorgenwelzijn.nl/regio/twente

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Leerwerkloket Plus in Twente De huidige capaciteit van de leerwerkloketten loopt door de toenemende vraag naar scholing en informatie en advies tegen zijn grenzen aan. Daarom starten er drie ‘leerwerkloketten-plus’: dit zijn pilots in Twente, Friesland en Rijnmond. Voor de pilots en landelijke ondersteuning komt extra budget beschikbaar voor drie jaar. Voorafgaand aan de ondertekening werd gesproken door vertegenwoordigers van SZW, UWV Werkbedrijf en de MBO Raad. Alle drie benadrukten het belang van samenwerking van verschillende partijen bij de advisering en ondersteuning bij loopbaanvragen.

https://levenlangontwikkelen.nl/nieuws/extra-impuls-voor-de-leerwerkloketten/

Overige initiatieven

WGV Zorg en Welzijn - Samenwerking beroepsonderwijs & zorg en welzijn

Samen met de opleidingsfunctionarissen werkzaam in de verschillende werkvelden, bestuurders, het onderwijs (mbo en hbo) en andere partners zoekt de vereniging continu naar manieren om vraag en aanbod over de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de kwantiteit van de instroom binnen de diverse opleidingen, beter op elkaar te laten aansluiten. Netwerkbijeenkomsten voor opleidingsadviseurs en praktijkopleiders worden ondersteund door de vereniging om een goede afstemming te krijgen in het werkveld. De vereniging kijkt wat er speelt en kan waar nodig ook informatie toevoegen.

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/samenwerkingberoepsonderwijs

Techniekpact

Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Binnen vijf landsdelen vindt de uitvoering van het Techniekpact plaats. Overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven werken samen binnen een regio aan het vergroten van de instroom van jongeren binnen technische opleidingen, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een duurzame inzetbaarheid van technici.

https://www.techniekpact.nl/

Twents Fonds voor Vakmanschap

Twente investeert in een leven lang ontwikkelen. Door economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt in de regio in hoog tempo. Investeren in vakmanschap is belangrijk om werknemers in de regio en de Twentse economie vitaal te houden. Daarom maken ondernemers, onderwijs en overheid het met Twents Fonds voor Vakmanschap mogelijk om talent blijvend te ontwikkelen.

Dit wordt gedaan door:

  • het bevorderen van modern vakmanschap op mbo-niveau
  • het aanjagen van een leven lang ontwikkelen
  • het stimuleren van intersectorale mobiliteit en samenwerking
  • het innoveren van het scholingsaanbod in Twente.

https://www.twentsfondsvoorvakmanschap.nl/

Communicatiecampagne IKBINDR

Op 3 oktober 2019 is de communicatiecampagne 'IKBINDR.nl' gestart. Hiermee wordt de scholingscheque tot max. €2.500,- voor werkenden, zzp’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting t/m mbo-niveau 4 onder de aandacht gebracht.

https://www.ikbindr.nl/

TechWise Twente

De vraag naar beter gekwalificeerde mensen heeft een sterk antwoord nodig, en kreeg dit in de vorm van de oprichting van de coöperatieve vereniging (coöperatie) CIV TechWise Twente u.a. Een mijlpaal voor de (maak)industrie in Twente omdat onderwijsinstellingen en bedrijven nauw binnen de coöperatie samenwerken om mbo-plus-opleidingen te organiseren waar het bedrijfsleven ook daadwerkelijk om vraagt. TechWise Twente heeft de rol van makelaar en bruggenbouwer en ‘aanjager’ voor nieuwe onderwijsarrangementen. TechWise richt zich op de topsector High Tech Systems and Materials (HTSM) met de vakgebieden Mechatronica, Werktuigbouwkunde en Metaal, Elektro- & Installatietechniek. Robot- en Vision systemen, Engineering, en Productie- en Precisietechnieken maken deel uit van de bol- en bbl-opleidingen in bovengenoemde vakgebieden, die uitgevoerd worden door de onderwijspartners van TechWise Twente: ROC van Twente, REMO, SMEOT en STODT.

https://www.techwisetwente.nl/