Initiatieven Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

Paresto-Boris

Bij Paresto, de interne cateringorganisatie van het ministerie van Defensie, loopt het project ‘duurzaam inzetbaar door Boris’. De cateringtrainees komen via het praktijkonderwijs bij Paresto. Zij zijn druk bezig met het systeem van Boris. Dit houdt in dat in het 2e en 3e jaar van de opleiding met name naar de competenties van de scholieren wordt gekeken en in het 4e jaar door de trainee stage wordt gelopen voor een periode van drie tot vier maanden. Het traject wordt begeleid door Stichting Vakbekwaamheid Horeca. De trainees worden door hen getoetst, zodat ze ook bij andere cateraars aan de slag kunnen.

https://www.ubrijk.nl/actueel/nieuws/2017/07/11/duurzaam-inzetbaar-door-boris

 

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

RAAT Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://raat.wgvzorgenwelzijn.nl/regio/noordwest-veluwe-en-stedendriehoek

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Overige initiatieven

Cleantech regio

In de Cleantech Regio ontstaan nieuwe beroepen, gericht op verduurzaming. Daarop bereiden scholen jongeren voor. Zo blijft het onderwijs toekomstgericht en dragen scholen volop bij aan de ontwikkeling van de regionale samenleving. In toenemende mate ontstaan innovaties in co-creatie tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Leerlingen en studenten maken al kennis met cleantech en doen ‘echte’ projecten voor bedrijven. Dit is tevens goed voor de aansluiting onderwijs en bedrijfsleven. De leerlingen van nu zijn immers de medewerkers van de toekomst.

https://www.cleantechregio.nl/

WGV Zorg en Welzijn - Samenwerking beroepsonderwijs & zorg en welzijn

Samen met de opleidingsfunctionarissen werkzaam in de verschillende werkvelden, bestuurders, het onderwijs (mbo en hbo) en andere partners zoekt de vereniging continu naar manieren om vraag en aanbod over de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de kwantiteit van de instroom binnen de diverse opleidingen, beter op elkaar te laten aansluiten. Netwerkbijeenkomsten voor opleidingsadviseurs en praktijkopleiders worden ondersteund door de vereniging om een goede afstemming te krijgen in het werkveld. De vereniging kijkt wat er speelt en kan waar nodig ook informatie toevoegen.

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/samenwerkingberoepsonderwijs