Initiatieven Rijnmond

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

 

Scholingsvoucher Rotterdam

Afgestudeerde mbo-studenten die door corona niet aan een baan komen, kunnen zich met ondersteuning van de gemeente laten omscholen. Op die manier helpt de gemeente jongeren op weg naar bedrijfstakken waar wel werk is.

Mbo-studenten kunnen gebruik maken van een zogeheten scholingsvoucher. Dit is een tegoed van maximaal 2.500 euro waarmee zij een opleiding kunnen volgen in richtingen waar nu juist veel werk te vinden is. Bijvoorbeeld de zorg, bouw, ict, logistiek of techniek. De scholingsvoucher is er voor mbo-studenten die in 2020 of 2021 een diploma hebben gehaald op een school in Rotterdam. Het omscholen kan tot mbo 4-niveau.

https://rijnmond.leerwerkloket.nl/scholingsvoucher

Ambachtslab Oud-Charlois

Het Havenbedrijf Rotterdam, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en De Zakenpartner brengen met het Ambachtslab jongeren uit Rotterdam-Zuid zonder startkwalificatie en werkgevers in de haven die zitten te springen om mensen, samen. In een soort meester-gezelconstructie worden de jongeren aan een opleiding en eventueel een baan in de haven geholpen.

https://www.dzp.nl/ambachtslab

AanDeBak-garantie (NPRZ)

Veel jongeren kiezen op dit moment voor opleidingen in de juridische en administratieve sectoren terwijl het banenaanbod in deze sectoren juist daalt. Dit zorgt ervoor dat veel van deze jongeren geen werk vinden na het behalen van een diploma. Om te zorgen dat jongeren op Rotterdam Zuid een goede start in de arbeidsmarkt hebben, biedt het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) ze een AanDeBak-garantie. Dit is een garantie voor werk na het behalen van een mbo-diploma in sectoren waar goede kans op werk is, zoals de zorg, techniek, bouw en food. Dit betekent dat jongeren die kiezen voor een opleiding met een AanDeBak-garantie al bij aanvang van de opleiding zeker zijn van werk.

https://www.nprz.nl/activity/aandebak-garantie

RAAT Rijnmond

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://derotterdamsezorg.nl/regie-op-de-regio-raat-daad/

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Leerwerkloket-plus

De huidige capaciteit van de leerwerkloketten loopt door de toenemende vraag naar scholing en informatie en advies tegen zijn grenzen aan. Daarom starten er drie ‘leerwerkloketten-plus’: dit zijn pilots in Twente, Friesland en Rijnmond. Voor de pilots en landelijke ondersteuning komt extra budget beschikbaar voor drie jaar. Voorafgaand aan de ondertekening werd gesproken door vertegenwoordigers van SZW, UWV Werkbedrijf en de MBO Raad. Alle drie benadrukten het belang van samenwerking van verschillende partijen bij de advisering en ondersteuning bij loopbaanvragen.

https://levenlangontwikkelen.nl/nieuws/extra-impuls-voor-de-leerwerkloketten/

Leerwerkakkoord energie-transitie

Woonstad Rotterdam heeft een Leerwerkakkoord afgesloten met het bedrijfsleven en onderwijs voor de energietransitie. Het doel van dit akkoord is vraag en aanbod van personeel op de arbeidsmarkt van de energietransitie beter op elkaar te laten aansluiten.

https://www.010duurzamestad.nl/wat-wij-doen/lopende-projecten/leerwerkakkoord/

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

Overige initiatieven

RDM campus Rotterdam

Op de voormalige werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) werken bedrijven, onderwijs en onderzoek samen aan innovaties die bijdragen aan een slimme haven. Op de RDM campus zijn mbo- en hbo-techniekonderwijs gevestigd. Doordat studenten ook vaak meewerken aan real life projecten van bedrijven, komt een toekomstige baan snel in beeld. RDM is hierdoor een interessante plek voor studenten en nodigt jongeren uit tot het kiezen voor een technische studie.

www.rdmrotterdam.nl/