Initiatieven Regio Zwolle

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

RAAT Zwolle

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://raat.wgvzorgenwelzijn.nl/regio/zwolle

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

Overige initiatieven

WGV Zorg en Welzijn - Samenwerking beroepsonderwijs & zorg en welzijn

Samen met de opleidingsfunctionarissen werkzaam in de verschillende werkvelden, bestuurders, het onderwijs (mbo en hbo) en andere partners zoekt de vereniging continu naar manieren om vraag en aanbod over de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de kwantiteit van de instroom binnen de diverse opleidingen, beter op elkaar te laten aansluiten. Netwerkbijeenkomsten voor opleidingsadviseurs en praktijkopleiders worden ondersteund door de vereniging om een goede afstemming te krijgen in het werkveld. De vereniging kijkt wat er speelt en kan waar nodig ook informatie toevoegen.

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/samenwerkingberoepsonderwijs

Kennispoort

De e-commercesector staat te springen om goed gekwalificeerd personeel. Webshops en dienstverlenende bedrijven hebben de komende jaren, zo schat de kennispoort in, gemiddeld per bedrijf tussen de vijf á tien nieuwe goed opgeleide werknemers nodig om te blijven ontwikkelen en aan de klantvraag te kunnen voldoen. Om hierin te ondersteunen zijn tientallen bedrijven, de 21 gemeenten uit de regio Zwolle, de provincies Flevoland en Overijssel en vijf onderwijsinstellingen twee jaar geleden een samenwerking aangegaan onder de naam Topcentrum E-commerce. Zo start de opleiding E-commercemanager met ingang van september op een tweede mbo. En wordt hard gewerkt aan een tweejarige E-commerceopleiding op Windesheim.

https://www.kennispoortregiozwolle.nl/nieuws/topcentrum-e-commerce-blijft-groeien-in-regio-zwolle/

De Zwolse 8

Acht hbo- en mbo-scholen hebben de handen ineen geslagen en vormen met elkaar de Zwolse 8. De Zwolse kracht staat voor ‘samen groeien = het elkaar gunnen x samen ondernemen’. De regio Zwolle staat in de top 3 van de best presterende economische regio’s van Nederland. Deze toppositie wordt mede bereikt door de unieke combinatie van vernieuwend ondernemerschap, een stabiele infrastructuur (zowel fysiek als in netwerken), een gezonde arbeidsmarkt en een zeer prettig leefklimaat. De samenwerkende partijen zijn internationaal ingesteld en export is een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap in deze regio. De aantrekkingskracht van de goede arbeidsmentaliteit in combinatie met een prettig leefklimaat in de regio zorgen ervoor dat veel bedrijven zich voor zeer lange tijd aan de regio (willen) binden.

https://levenlangontwikkelen.nl/samenwerking/zwolse8/

Vrienden van Techniek

De Vrienden van Techniek bundelt de krachten van bedrijven in de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs in de regio Zwolle. Door diverse activiteiten wordt geprobeerd gemotiveerde medewerkers te leveren voor de regio, die het gat op de technische arbeidsmarkt gaan dichten. Vrienden van Techniek heeft drie doelstellingen: de instroom in het technisch onderwijs vergroten, de kwaliteit van de (praktijk)lessen waarborgen en toekomstige en huidige technici blijvend boeien en binden.

https://vvei.nl/over-vrienden-van-techniek