Initiatieven Noordoost-Brabant

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

Agrifood Capital

Om de regionale economie te versterken werken bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, de vakbonden en het UWV samen in AgriFood Capital Werkt! Met als doel: een leven lang leren voor alle talenten in Noordoost-Brabant. Om een arbeidsmarkt te realiseren die flexibel, talentvol en inclusief is; duurzaam en toekomstbestendig. 'Keep on Learning' is het motto van de beweging in Noordoost-Brabant van werkgevers en werknemers die zich willen blijven ontwikkelen. Er wordt ingezet op loopbaanontwikkeling, scholing en werk voor werknemers en werkzoekenden. En voor kwetsbare jongeren en andere mensen voor wie het lastig is om een plekje op de arbeidsmarkt te vinden, worden speciale programma’s ontwikkeld.

https://www.agrifoodcapital.nl/

RAAT Noordoost-Brabant

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers. Op basis van het actieprogramma Zonder Zorg 2020 is het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) Noordoost-Brabant gemaakt. Er is in Noordoost-Brabant een werkgroep samengesteld vanuit het Bestuurders-HR-overleg. Naast zes werkgevers zitten daarin ook Avans (namens het hbo), ROC de Leijgraaf en KW1C en UWV. Daaruit zijn superspeerpunten voor het RAAT geformuleerd, waaronder het reduceren van de uitval van studenten en de drempel voor zij-instromers naar de zorg te verlagen.

https://transvorm.org/producten-en-diensten/basisaansluiting/raat/noordoost-brabant

Convenant voortijdig schoolverlaten en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren Noordoost Brabant

Noordoost-Brabant wil gelijke kansen voor de jongeren in hun regio. Om deze ambitie te realiseren, werken onderwijsinstellingen onderling en met gemeenten (sub)regionaal samen. Zij hebben een convenant gesloten om kwetsbare jongeren te helpen. De partijen in de regio zorgen met elkaar dat jongeren die uitstromen vanuit onderwijs gaan doorstromen naar vervolgonderwijs, arbeid, een passende dagbesteding of in een toeleidingstraject zitten.

https://vng.nl/

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

Overige initiatieven

Kennispact MBO Brabant

Kennispact MBO Brabant verbindt en draagt door het delen van kennis bij aan de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, door een samenwerking van bedrijfsleven, overheid en mbo-kennisinstellingen. Kernambitie betreft toekomstbestendig zijn van Noord-Brabant door middel van innovatief en ondernemend onderwijs gericht op de beroepen van morgen.

https://www.kennispactmbobrabant.nl/over-kennispact-mbo-brabant

Logistiek platform Noordoost-Brabant

'Stichting Platform Logistiek Noordoost-Brabant is een initiatief opgezet vanuit ondernemers, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen in deze regio. Deze organisaties behartigen één gezamenlijk belang: de in- en doorstroom van personeel in de logistieke sector bevorderen om zodoende een sterke logistieke hotspot te creëren. Ook wordt op deze manier proactief omgegaan met het dreigende tekort in de logistieke sector. Het platform richt zich op samenwerking, sociale innovatie en het imago van de sector transport & logistiek.

https://www.logistiekplatformnoordoostbrabant.nl/

De bouw werkt Noordoost-Brabant

'De Bouw Werkt Noordoost-Brabant is een samenwerkingsverband tussen alle gemeenten in Noordoost-Brabant, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties. Doel is het tekort aan technisch opgeleid personeel verminderen. Convenantpartners streven ernaar jaarlijks minimaal 50 leerwerkplekken en 10 werkervaringsplekken te realiseren in de bouwsector.

https://www.stifo.nl/