Initiatieven Noord-Limburg

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

RAAT Noord-Limburg

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://www.zorgaanzet.org/raat

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

LEO (Loopbaan en ontwikkeling)

LEO is een ontwikkelprogramma voor een duurzame aanpak voor het individu met betrekking tot loopbaanondersteuning en leven lang ontwikkelen. De doelgroep van LEO is breed: studenten, werkenden en werkzoekenden. Het programma stelt zich ten doel om:

  • Burgers te inspireren en bewust te maken van de noodzaak van leven lang ontwikkelen
  • Eigen regie over leven lang ontwikkelen bij burgers te bevorderen
  • Een bijdrage te leveren aan een wendbare en duurzaam inzetbare beroepsbevolking
  • Een duurzame voorziening te bieden, onafhankelijk en laagdrempelig
  • Een zo compleet mogelijk aanbod te bieden op het gebied van oriëntatie, inzicht en coaching
  • Loopbaandata in beheer van het individu te ontwikkelen

https://leo-loopbaan.nl/

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer Leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Overige initiatieven

Door Inzicht aan de slag

De provincie Limburg levert samen met gemeenten, UWV, Limburgs Werkgevers Vereniging en Werkgeversservicepunten een bijdrage aan de beschikbaarheid van goed personeel én verlaging van de werkloosheid. Door te kijken naar competenties van mensen in plaats van opleiding en werkervaring, wordt de kans op het vinden van een passende baan groter. Het project draagt bij aan een oplossing voor de snel toenemende vraag op de Limburgse arbeidsmarkt.

Link naar nieuwsbericht

Techniekcoalitie Limburg

Kleine en middelgrote technische bedrijven in Limburg krijgen ondersteuning bij het opstellen van toekomst- en personeelsplannen. Het project, genaamd de ‘Techniekcoalitie’, koppelt het netwerk, de deskundigheid en middelen van Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie, FME en de scholingsfondsen OOM, A&O en OTIB aan capaciteit, middelen en plannen in Limburg. Dit gebeurt in samenspraak met de Limburgse arbeidsmarktregio’s, onderwijsinstellingen en vakverenigingen.

https://www.installatienet.nl/techniekcoalitie-helpt-technische-sector-in-limburg-met-toekomstplannen/

Techniekketen Noord- en Midden Limburg

In de Techniekketen werken onderwijs, bedrijven en gemeenten samen. De uitgangspunten van het Techniekpact 2020 en het Techniekpact Limburg vormen de leidraad bij de concrete activiteiten. Het doel van Techniekketen Noord- en Midden-Limburg is meer instroom in het technisch onderwijs, minder uitval, betere aansluiting bij de vraag van het bedrijfsleven en beter inspelen op de ontwikkelingen in de technieksector.

https://www.techniekpact.nl/projecten/techniekketen-noord-en-middenlimburg