Initiatieven Noord-Holland Noord

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

RAAT Noord-Holland Noord: SIGRA

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://www.sigra.nl/raat-noord-holland-noord

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Overige initiatieven

Integrale Kindcentrum-lab

In het Integrale Kindcentrum (IKC) in Den Helder werken basisschool, kinderdagopvang en buitenschoolse opvango samen. Daarbij is een samenwerkingscontract getekend met de hogeschool iPabo Alkmaar-Amsterdam, ROC Kop van Noord-Holland, Sarkon en SKDH. In het IKC-lab onderzoeken de verschillende vaste en tijdelijke medewerkers en medewerkers in opleiding (de studenten) samen wat een IKC-medewerker ‘moet kunnen’. Het doel ervan is om toekomstig pedagogisch professionals optimaal voor te bereiden op de veranderende beroepspraktijk.

https://skdh.nl/officiele-opening-eerste-ikc-den-helder/

De Kop Werkt! Match 2020

De Kop Werkt! Is een regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en de provincie Noord-Holland. Eén van de projecten binnen dit programma is Match 2020. Hierin wordt samengewerkt met het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio om te voorzien in voldoende instroom in opleidingen en ontwikkelmogelijkheden voor professionals in het toerisme, agribusiness, techniek en de zorg.

https://dekopwerkt.nl/bestuursopdrachten/onderwijs-arbeidsmarkt/

RIF-projecten Noord-Holland Noord

In Noord-Holland Noord lopen meerdere RIF-projecten. De subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) wordt door het ministerie van OCW beschikbaar gesteld voor projecten die als doel hebben mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. ROC Horizon College ontwikkelt met Dudoc XP een nieuwe leerwerkomgeving waarin de meest innovatieve aanpakken in de gebouwde omgeving en energie infrastructuur worden ontsloten. ROC Kop van Noord-Holland draagt via Techniek leerwerkpleinen en -straten netwerk Noord-Holland bij aan de roep om technici op de arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland.

https://www.mboraad.nl/nieuws/11-miljoen-naar-innovaties-aansluiting-mbo-en-arbeidsmarkt