Initiatieven Midden-Utrecht

Hier worden de regionale initiatieven of projecten in beeld gebracht die vanuit scholen en/of het regionale bedrijfsleven gestart zijn om de kansen op de stage- en arbeidsmarkt te vergroten.

Human Capital Agenda

De Economic Board Utrecht (EBU) brengt met het cluster Human Capital Agenda (HCA) de kloof in kaart die bestaat tussen het onderwijsaanbod en de vraag naar arbeid in de regio, en overbrugt deze kloof waar mogelijk. Denk hierbij aan initiatieven als meer aandacht voor techniek/technologie in primair en voortgezet onderwijs.
www.economicboardutrecht.nl/

Technologieraad Regio Utrecht

De Technologieraad Regio Utrecht zet zich in voor voldoende en adequaat gekwalificeerd technologisch arbeidspotentieel in de Provincie Utrecht ook voor de middellange en lange termijn. Uitgangspunt hierbij is de arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkeling. De raad is daarmee een regionale invulling van het landelijke Techniekpact, langs de lijnen ‘kiezen, leren en werken in de techniek’. De 15 leden -afkomstig uit bedrijfsleven, onderwijs, overheden, werknemers- & werkgeversorganisaties, voorzitter Elly Verburg en coördinator Inge Schwartz- vertegenwoordigen een groot deel van het technologische speelveld in de provincie.
www.technologieraad.nl

Utrecht works

Het evenement Utrecht Works helpt met de bestrijding van jeugdwerkloosheid door Jongeren in contact te brengen met werkgevers. Utrecht Works is een initiatief van Rabobank Utrecht, Gemeente Utrecht, ROC Midden Nederland, het UWV en Brand New Job om de jeugdwerkloosheid in provincie Utrecht aan te pakken. In de afgelopen jaren is het evenement uitgegroeid tot deelname van ongeveer 150 jongeren en 100 bedrijven.
www.utrechtworks.nl

SchoolWerkt

Jongeren hebben betere kansen op de arbeidsmarkt met een startkwalificatie op zak. Dit is een havo-, vwo-, of mbo-diploma niveau 2/3/4. In RMC-regio Utrecht werken scholen, mbo-instellingen en gemeenten samen om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen en succesvol te laten starten op de arbeidsmarkt. Om te zorgen voor voldoende passende stages en banen voor kansrijke opleidingen, maken mbo’s, het SBB en gemeenten regionale afspraken met werkgevers. Deze aanpak is onder andere uitgewerkt in de kwaliteits-agenda’s van de mbo’s.
www.schoolwerkt.nl

RAAT Utrecht: SamUZ

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers van zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.
www.transvorm.org