Initiatieven Midden-Utrecht

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

Utrecht works

Het evenement Utrecht Works helpt met de bestrijding van jeugdwerkloosheid door jongeren in contact te brengen met werkgevers. Utrecht Works is een initiatief van Rabobank Utrecht, Gemeente Utrecht, ROC Midden Nederland, het UWV en Brand New Job, om de jeugdwerkloosheid in provincie Utrecht aan te pakken. In de afgelopen jaren is het evenement uitgegroeid tot deelname van ongeveer 150 jongeren en 100 bedrijven.

http://www.utrechtworks.nl/

SchoolWerkt

Jongeren hebben betere kansen op de arbeidsmarkt met een startkwalificatie op zak. Dit is een havo-, vwo-, of mbo-diploma op niveau 2/3/4. In RMC-regio Utrecht werken scholen, mbo-instellingen en gemeenten samen om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen en succesvol te laten starten op de arbeidsmarkt. Om te zorgen voor voldoende passende stages en banen voor kansrijke opleidingen, maken mbo-instellingen, SBB en gemeenten regionale afspraken met werkgevers. Deze aanpak is onder andere uitgewerkt in de kwaliteitsagenda’s van de mbo-instellingen.

https://www.schoolwerkt.nl/

RAAT Utrecht: SamUZ

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://utrechtzorg.net/regionale-actieplannen-tekorten/samuz

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Overige initiatieven

Human Capital Agenda

De Economic Board Utrecht (EBU) brengt met het cluster Human Capital Agenda (HCA) de kloof in kaart die bestaat tussen het onderwijsaanbod en de vraag naar arbeid in de regio, en overbrugt deze kloof waar mogelijk. Denk hierbij aan initiatieven als meer aandacht voor techniek/technologie in primair en voortgezet onderwijs.

https://www.economicboardutrecht.nl/

Technologieraad Regio Utrecht

De Technologieraad Regio Utrecht zet zich in voor voldoende en adequaat gekwalificeerd technologisch arbeidspotentieel in de Provincie Utrecht, ook voor de middellange en lange termijn. Uitgangspunt hierbij is de arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkeling. De raad is daarmee een regionale invulling van het landelijke Techniekpact, langs de lijnen ‘kiezen, leren en werken in de techniek’. De vijftien leden -afkomstig uit bedrijfsleven, onderwijs, overheden, werknemers- & werkgeversorganisaties, - vertegenwoordigen een groot deel van het technologische speelveld in de provincie.

https://technologieraad.nl/

Utrechtse Werktafel

De Utrechtse Werktafel is het Regionaal Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. De Utrechtse Werktafel verbindt werkgevers in de regio met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan de Utrechtse Werktafel werken de uitvoeringsorganisaties (afdelingen Werk en Inkomen of regionale sociale diensten) van de vijftien gemeenten, het UWV, werkgevers en werknemers samen.

https://www.utrechtsewerktafel.nl/

Utrecht Zorg

Utrecht Zorg is een site voor werken en leren in zorg en welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek. Via Utrechtzorg.nl wordt helder en overzichtelijk informatie gegeven over de mogelijkheden over werken en de opleidingen in zorg & welzijn.

https://utrechtzorg.nl/