Initiatieven Midden-Holland

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

School@Work

School@Work is een initiatief van mboRijnland en Promen. Met de opleidingen van School@Work bouwen jongeren die geen werk of toegang (meer) hebben tot scholing weer aan hun toekomst. Samen investeren zij in deze jongvolwassenen door specifieke werk- en leertrajecten te ontwikkelen in een bedrijfsomgeving. Via deze opleidingen bouwen jongeren aan hun toekomst. Jongeren kunnen hierdoor een start- of deelkwalificatie halen, de juiste (sociale- en werknemers-) vaardigheden opdoen en hun kans op een passende baan vergroten.

https://schoolatwork.nl/

RAAT Midden-Holland

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://care2care.nl/

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

Overige initiatieven

Human capital akkoord /Economic Board Zuid-Holland

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. De provincie Zuid-Holland slaat samen met Economic Board Zuid-Holland en 63 andere partners (onder meer SBB) de handen ineen om de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt te versterken. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel (40.000 werknemers & 45.000 flexwerkers), het aan het werk helpen van niet-werkenden (25.000 werklozen & 20.000 deeltijdwerkers) en het aantrekken van internationaal talent (1.000 werknemers). Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

https://www.economicboardzuidholland.nl/projecten-hca/