Initiatieven Holland Rijnland

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

RAAT Holland-Rijnland

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://care2care.nl/

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

Overige initiatieven

Fantastische Lijnen

Fantastische Lijnen is een community in (de regio) Holland-Rijnland waarin speciaal onderwijs, dagbesteding en werk(gevers) op laagdrempelige en creatieve wijze worden verbonden. Via Fantastische Lijnen wordt gewerkt aan innovatie en krijgen professionals en ervaringsdeskundigen een podium, online en offline. Betrokkenen zijn PrO/VSO scholen, werkgeversservicepunten, MBO Rijnland en gemeenten over uitstroom aar de arbeidsmarkt.

https://fantastischelijnen.home.blog/over/

Care2care

Care2Care is een regionale arbeidsmarktorganisatie opgericht voor en door zorg- en welzijnsorganisaties in het werkgebied Midden-Holland en Holland Rijnland. Care2Care werkt samen met aangesloten organisaties in zorg en welzijn (zoals Libertas Leisen, Alrijne en Hozo) aan een evenwichtige arbeidsmarkt. Zij ondersteunen aangesloten organisaties bij het op peil brengen en houden van de kwantiteit en kwaliteit van medewerkers en streven naar verbondenheid tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Op deze manier zorgen zij er samen voor, dat de regionale arbeidsmarkt nu en in de toekomst zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van zorg- en welzijnsorganisaties.

https://care2care.nl/

Centrum voor innovatief vakmanschap zorg en welzijn

Snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om een ander soort opleiden van mbo-studenten in de creatieve sector. In het onderwijsmodel van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Creatieve industrie (CIV) kiest het mboRijnland voor een nauwe samenwerking met private innovatieve partners uit de zorg en welzijn. Door de Publiek-Private Samenwerkingen beoogt mboRijnland om sneller in te spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Hiermee bereiden jonge professionals zich voor op de actuele en toekomstige arbeidsmarkt.

https://nieuws.mborijnland.nl/centrum-voor-innovatief-vakmanschap-civ-welzijn-en-zorg-krijgt-vorm/

Human capital akkoord /Economic Board Zuid-Holland

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. De provincie Zuid-Holland slaat samen met Economic Board Zuid-Holland en 63 andere partners (onder meer SBB) de handen ineen om de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt te versterken. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel (40.000 werknemers & 45.000 flexwerkers), het aan het werk helpen van niet-werkenden (25.000 werklozen & 20.000 deeltijdwerkers) en het aantrekken van internationaal talent (1.000 werknemers). Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

https://www.economicboardzuidholland.nl/projecten-hca/