Initiatieven Helmond-De Peel

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

Helmond stagestad

Stagestad Helmond-De Peel is een initiatief van onder meer OMO Scholengroep Helmond, Jan van Brabant-College, VNO-NCW Brabant Zeeland, de gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en regionaal werkbedrijf Senzer. Doel is om de aansluiting tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven op diverse vlakken te verbeteren. Onderdeel hiervan zijn oriëntatiedagen, die de scholieren helpen bij de keuze in studierichting en uiteindelijk hun werktoekomst.

http://helmondstagestad.nl/

PeelPortaal

PeelPortaal is een netwerkorganisatie, waarvan de opstart mogelijk is gemaakt door ondersteuning van het Regionaal Investeringsfonds (RIF). PeelPortaal begeleidt met name jongeren die – om welke reden dan ook – niet altijd gebruik kunnen maken van reguliere routes naar arbeid. Wanneer het behalen van een mbo (entree)-diploma niet tot de mogelijkheden behoort, wordt er branchegericht gewerkt. Het behalen van specifieke branchecertificaten maakt deel uit van de toeleidingsprogramma’s.

http://www.peelportaal.nl/

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer Leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

Overige initiatieven

Kennispact MBO Brabant

Kennispact MBO Brabant verbindt en draagt door het delen van kennis bij aan de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, door een samenwerking van bedrijfsleven, overheid en mbo-kennisinstellingen. Kernambitie betreft toekomstbestendig zijn van Noord-Brabant door middel van innovatief en ondernemend onderwijs gericht op de beroepen van morgen.

https://www.kennispactmbobrabant.nl/over-kennispact-mbo-brabant