Initiatieven Haaglanden

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

TOP Academie

Jongeren van de praktijkscholen uit de omgeving Den Haag krijgen bij de TOP Academie de kans om een vak te leren op de werkvloer van bedrijven. De praktijkscholen zetten samen met bedrijven en Learn2work vakscholen op waarin zij jongeren opleiden voor een baan in een kansrijke sector. De gemeente Den Haag is opdrachtgever en investeert hiermee in jong talent.

https://www.topacademies.nl/

Spoor 22

Spoor 22 is een initiatief vanuit het regionale investeringsfonds mbo, een subsidieregeling van OCW, dat zich richt op het optimaliseren van de aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt. Met partners uit het werkveld en mbo- en hbo- instellingen in de regio’s Haaglanden en Rotterdam heeft Spoor 22 de ambitie om de mbo-opleidingen uit het sociale domein te verbinden aan de vraagstukken van de arbeidsmarkt. Spoor 22 is koploper als eerste RIF in de sector Welzijn en loopt van mei 2018 tot en met mei 2022.

https://spoor-22.nl

RAAT Haaglanden & Nieuwe Waterweg Noord

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://www.zorgzijnwerkt.nl/raat.html/

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

Overige initiatieven

Energie Academie

De Haagse economie bloeit als nooit tevoren. Dit stelt werkgevers in onder andere de sector Bouw en Techniek/Energietransitie voor extra uitdagingen. Uitdagingen die bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, regionale instanties en de gemeente samen oppakken. Veel mensen die momenteel in de bijstand zitten, willen werken. Een grote groep betrokken partijen slaat de handen ineen, waaronder de Topsector Energie. Zij leggen hun afspraken om mensen aan het werk te helpen vast in een sectordeal. Ook is de Energie Academie geopend. Een plek waar het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en werknemers bijeengebracht worden en waar vakopleidingen voor banen in de sector worden verzorgd.

http://www.stichtingenergieacademie.nl/

Human capital akkoord /Economic Board Zuid-Holland

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. De provincie Zuid-Holland slaat samen met Economic Board Zuid-Holland en 63 andere partners (onder meer SBB) de handen ineen om de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt te versterken. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel (40.000 werknemers & 45.000 flexwerkers), het aan het werk helpen van niet-werkenden (25.000 werklozen & 20.000 deeltijdwerkers) en het aantrekken van internationaal talent (1.000 werknemers). Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

https://www.economicboardzuidholland.nl/projecten-hca/

Techniek Innovatiehuis

In het Techniek Innovatiehuis leren studenten door toe te passen. Projecten worden gedaan in samenwerking met het bedrijfsleven om de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt te laten verdwijnen. Met behulp van de nieuwste technieken en innovaties als virtual reality, 3D-printing, robotisering en serious gaming lossen studenten problemen en vraagstukken op die ze ook in het werkende leven tegen kunnen komen. Bedrijven laten studenten een echte vraag uitvoeren of uitwerken, zodat de studenten zich kunnen ontwikkelen in situaties waar ze later gebruik van kunnen maken als ze een echt aan het werk gaan.

https://techniekict.rocmondriaan.nl/techniek-innovatie-huis/over-ons/

Extra Strong

Extra Strong is een samenwerkingsproject van verschillende partijen uit het onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen in de regio Haaglanden. Het project richt zich op de verbetering van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en speelt ook in op het veranderende zorg- en welzijnslandschap, dat andere competenties vraagt van toekomstige medewerkers.

www.extrastrong.pro

LeerWerk Makelaar

De LeerWerk Makelaar is een project waarbij het Werkgeversservicepunt Den Haag en het ROC Mondriaan samenwerken om studenten die een bbl-opleiding (gaan) volgen te helpen bij het vinden van een passend leerwerkbedrijf, zodat zij hun mbo-opleiding succesvol kunnen afronden. Het project biedt ondersteuning voor de student en de werkgever in de vorm van een financiële tegemoetkoming en begeleiding.

https://www.werkgeversservicepuntdenhaag.nl/doelgroepen/leerwerk-makelaar.htm