Initiatieven Groot Amsterdam

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

RAAT Groot-Amsterdam

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://www.sigra.nl/raat-amsterdam-amstelveen-diemen

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Overige initiatieven

Stichting Nextechnician

Technische innovaties volgen elkaar snel op. Te snel voor het onderwijs om te verwerken in het opleidingsprogramma. In de branche bestaat er daardoor een kloof tussen wat studenten weten en kunnen als ze van school komen en de technische kennis die nodig is om in een bedrijf te werken. NexTechnician probeert de kloof te verkleinen door intensieve samenwerking tussen Amsterdamse bedrijven en het ROC van Amsterdam. Het ROC van Amsterdam verzorgt daarbij de mbo-opleiding Mobiliteitstechniek. Het ROC van Amsterdam biedt opleidingen voor auto-, bedrijfswagen, schade- en tweewielertechniek aan, zowel in bol- als bbl-opleidingen. De bedrijven in NexTechnician delen up-to-date kennis, faciliteiten en materialen (zoals innovaties in auto’s, trucks, tweewielers). Hierdoor krijgen studenten een beter praktijkprogramma en worden medewerkers optimaal geholpen bij de verdere ontwikkeling in hun loopbaan.

https://nextechnician.nl/

Zorg in de wijk in de 21e eeuw’ (Fieldlabs)

De zorg verandert. Zo vindt zorg steeds minder vaak in een ziekenhuis of zorginstelling plaats, maar meer en meer bij de cliënt thuis. Om goed in te spelen op dergelijke actuele ontwikkelingen is het project ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’ opgezet door ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland en diverse onderwijsinstellingen, zorginstellingen en techniekbedrijven. Fieldlabs is een continue leeromgeving waar verschillende partijen samenkomen om van en met elkaar te leren. Studenten/stagiairs, werkbegeleiders, docenten, praktijkopleiders, onderzoekers, medewerkers van bedrijven en gemeenten werken daarbij samen. De Fieldlabs krijgen gestalte in een gebouw van een zorgaanbieder. Daar kunnen cliënten, maar ook mantelzorgers en buurtbewoners, terecht met hun vragen over gezondheid en preventie. Mbo-studenten lopen er stage of werken mee.

https://www.rocva.nl/Voor-bedrijven/Samenwerken/Publiek-private-samenwerkingen/Zorg-in-de-wijk-in-de-21e-eeuw

Opleidingscampus technische installaties Amsterdam

Onder invloed van het Klimaatakkoord en het Energieakkoord moet het energiesysteem van de toekomst duurzaam zijn. Zo wil Amsterdam in 2050 van het aardgas af zijn en moeten nieuw te bouwen woningen vanaf 2020 bijna energieneutraal zijn. Er is echter een tekort aan goed opgeleide Elektro- & Installatietechnici die deze installaties kunnen ontwerpen, realiseren en onderhouden. Om dit probleem aan te pakken hebben het ROC van Amsterdam, de stichting Vakschool Technische Installaties Amsterdam (VTi), het bedrijfsleven, regionale en lokale overheden een publiek private samenwerking opgezet genaamd: de VTi Opleidingscampus Technische Installaties Amsterdam. De VTi Opleidingscampus Technische Installaties kent vijf programmalijnen die zich allen vanuit een andere invalshoek bezighouden met het oplossen van het tekort aan goed gekwalificeerde technici en de aansluiting op de arbeidsmarkt.

https://www.rocva.nl/Voor-bedrijven/Samenwerken/Publiek-private-samenwerkingen/Opleidingscampus-Technische-Installaties

TAKE 5

TAKE 5 is een Publiek-Private Samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheidsinstellingen. TAKE 5 wordt aangestuurd door ROC van Amsterdam, MBO College Hilversum, in nauwe samenwerking met het Mediacollege Amsterdam en Hilversum Media Campus. Het hoofddoel van TAKE 5 is het beroepsonderwijs sneller en beter in kunnen laten spelen op de snel veranderende AV/ICT-arbeidsmarkt. De focus ligt op het ontwikkelen van innovatieve vormen van (hybride) onderwijs met bedrijven in contextrijke leeromgevingen waardoor er proactief ingespeeld kan worden op de technologische en digitale veranderingen in de markt. TAKE 5 staat ook voor een breed netwerk van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden die (pro)actief bezig zijn om de belangrijkste crossmediale ontwikkelingen te laten landen in het onderwijs.

https://www.xr-lab.nl/take-5

Amsterdamse MBO-agenda

Met de MBO-agenda zetten de Amsterdamse mbo-instellingen en de gemeente in op aantrekkelijk, vernieuwend en toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs. Onderwijs waarin alle mbo-studenten een optimale schoolloopbaan doorlopen en hun talenten ontwikkelen. En dat hen goed voorbereidt op de eisen van de arbeidsmarkt en de samenleving van nu en straks. De agenda is tot stand gekomen na een intensieve dialoog met de Amsterdamse mbo-instellingen, onderwijsexperts, mbo-studenten en vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven.

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/onderwijs-leerplicht/amsterdamse-mbo/

House of Digital

House of Digital is een Publiek-Private Samenwerking waarbinnen overheden, instellingen, bedrijven en studenten heel intensief samenwerken. Met hun missie om het onderwijs te verbeteren dragen zij bij aan de ambitie van Amsterdam om de Europese mainport voor internet en data-innovaties te worden. Zij hebben een programma opgezet waarmee ze deze uitdagingen aanpakken. Met drie programmalijnen willen ze mbo-studenten zo goed mogelijk voorbereiden op de beroepen van de toekomst.

https://www.houseofdigital.amsterdam/over-ons/