Initiatieven Food Valley

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten. Het project wordt in opdracht van de Arbeidsmarktregio Foodvalley uitgevoerd in vooralsnog twee gemeenten (Ede en Veenendaal) met enkele subgroepen, zoals groen, facilitair, dienstverlening, logistiek, horeca en zorg.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

RAAT Food Valley

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://waardomvoortewerken.wzw.nl/

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Overige initiatieven

STAM-tafel Regio Foodvalley

Aan de STAM-tafel Regio Foodvalley werken overheid, ondernemers en onderwijs aan een goed functionerende arbeidsmarkt, waarbij aandacht is voor degenen met meer afstand tot arbeidsmarkt. Ze zoeken naar oplossingen voor knelpunten op het gebied van vraag en aanbod.

In deze netwerksamenwerking staan vier ambities centraal:

  • op basis van cijfers over de ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt strategische keuzes maken
  • werknemers leren hun leven lang. Zij blijven zich ontwikkelen om aansluiting te houden bij de behoeften van de arbeidsmarkt
  • elk talent telt, bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt
  • toptalent kiest voor de regio. Om toptalent te werven en te behouden, investeren in de bekendheid en aantrekkelijkheid van de Regio Foodvalley

https://www.regiofoodvalley.nl/werken/stam-tafel/

ICT Valley

Centraal bij ICT Valley staat de samenwerking in de ICT sector in de regio FoodValley. Dit geldt voor ICT bedrijven, onderwijsinstellingen en alle ICT professionals die nu in de ICT sector werken. Zij streven naar het verbinden van al deze netwerken om onder andere kennisuitwisseling te versterken. Naast het online webportaal voor alle betrokkenen in de regio FoodValley, organiseert ICT Valley ook evenementen waar alle belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe samen- werkingsverbanden kunnen starten.

https://www.ictvalley.nl/

Knooppunt techniek

Knooppunt Techniek verbindt onderwijs, bedrijfsleven en bestuur en brengt technische initiatieven in FoodValley op een hoger plan. Zij staan voor uitwisseling van kennis en ervaring, imagoverbetering van technische beroepen en conditieverbetering voor technische innovaties. studenten, docenten, ondernemers, bestuurders en beleidsmakers werken samen aan de toekomst van FoodValley.

https://knooppunttechniek.nl/over-knooppunt-techniek/