Initiatieven Flevoland

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

RAAT Flevoland: Zowelwerk

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://www.zowelwerk.nl/RAAT

Zorg in de Wijk in de 21e eeuw (RIF)

De samenleving verandert snel. Zo ook de sector zorg & welzijn. Om goed in te spelen op dergelijke actuele ontwikkelingen is er een samenwerkingsverband opgezet met diverse onderwijsinstellingen, zorginstellingen en techniekbedrijven. Het project ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’ was hiermee een feit.

In dit project zijn ‘Fieldlabs’ ingericht. Hieronder wordt een continue leeromgeving verstaan waar verschillende partijen samenkomen om van en met elkaar te leren. Studenten/stagiairs, werkbegeleiders, docenten, praktijkopleiders, onderzoekers, medewerkers van bedrijven en gemeenten werken daarbij samen en gaan daarbij ook op elkaars stoel zitten. De Fieldlabs krijgen gestalte in een gebouw van een zorgaanbieder. Daar kunnen cliënten, maar ook mantelzorgers en buurtbewoners, terecht met hun vragen over gezondheid en preventie. Mbo-studenten lopen er stage of werken mee. Het onderwijs wordt daarbij samen met de andere betrokken onderwijsinstellingen en de zorgaanbieders verzorgd. Dit kan binnen de muren van de school zijn, maar zal steeds vaker vanuit een Fieldlab worden gegeven.

https://youtu.be/QcUa7KIiAkA

Lelytalent

Het project Lelytalent richt zich primair op jongeren uit de Entree-opleidingen en mbo-niveau 2 opleidingen van MBO College Lelystad. Ruim vijftien bedrijven hebben zich aan het project gecommitteerd. Zij zullen aan gaan geven welke kansrijke werksoorten zij zien en welke aanpassingen dit vraagt van het onderwijs. Nadat de jongeren in de eerste tien weken door middel van een bedrijvencarrousel een keuze hebben gemaakt voor een branche, worden zij stapsgewijs voorbereid op het werken binnen die branche.

https://www.rocvanflevoland.nl/Actueel/2018/Project-Lelytalent-van-start

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten. Het project wordt in drie subregio’s (Almere, Lelystad, Noordoostpolder/Urk) ontwikkeld en uitgevoerd met het Regionaal Werkbedrijf Flevoland als paraplu.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Overige initiatieven

House of Hospitality (RIF)

House of Hospitality is een Publiek-Private Samenwerking waarin bedrijven, opleiders en de gemeente samenwerken om meer studenten, medewerkers en zijinstromers te motiveren voor een carrière in de hospitality-sector, maar ook om business challenges te onderzoeken en kennis te delen.

25 partners, opleiders en bedrijven uit de brede hospitalitysector, werken samen aan de ambitie om over vier jaar tenminste 1.000 extra studenten op te leiden voor de metropoolregio Amsterdam. Partners bieden stageplaatsen, hybride leeromgevingen, praktijkbegeleiders en challenges en kennisvraagstukken.

https://houseofhospitality.amsterdam/

TechPack Flevoland (RIF)

De verwachting is dat in Flevoland de komende jaren veel meer vraag naar technici is dan het aantal studenten dat afstudeert. Dit geldt met name voor de domeinen Techniek & Technologie, Mobiliteit & Logistiek en ICT. De TechPack Flevoland is opgericht om meer studenten warm te maken voor een baan in de techniek en te kijken naar oplossingen hoe vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden. De doelstelling is dat zowel op MBO College Lelystad als op MBO College Almere meer studenten uitstromen in de techniek.

https://www.rocvanflevoland.nl/Voor-bedrijven/Samenwerken_ROCvF/Publiek-private-samenwerkingen