Initiatieven Achterhoek

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

RAAT Achterhoek

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://raat.wgvzorgenwelzijn.nl/regio/achterhoek

Profijt

Profijt is in 2000 opgericht om in gezamenlijk beleid voorwaarden te ontwikkelen die ertoe leiden dat meer onderwijsdeelnemers beroepsgekwalificeerd hun opleiding zullen afronden in de Achterhoek. Profijt probeert dit doel te bereiken door te focussen op doorlopende leerlijnen gericht op talentontwikkeling, aandacht voor de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en samenwerking met werkgevers.

http://www.profijtscholen.nl/

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Overige initiatieven

Project STERA

Met het project Smart Technical Education Achterhoek (STERA) wordt een infrastructuur opgezet en uitgebouwd waardoor het technisch vmbo in de Achterhoek gewaarborgd blijft. Leerlingen kunnen overal in de Achterhoek blijven kiezen voor de techniekvakken die relevant zijn voor de maakindustrie en Smart Industry, doordat de praktijklessen worden gegeven bij bedrijven op locaties waar de machines en materialen al voorhanden zijn. De leerlingen worden hierbij begeleid door ervaren beroepsmensen. Door de samenwerking met het bedrijfsleven blijft het technisch vmbo behouden, maken leerlingen kennis met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek en kan het bedrijfsleven al vroegtijdig een verbinding aangaan met toekomstige werknemers.

https://www.toptechniekinbedrijf.nl/praktijkvoorbeelden/stera-vmbo-techniek-infrastructuur-in-de-achterhoek/

Techniekdagen in de Achterhoek

De Techniekdagen in de Achterhoek worden georganiseerd door VNO-NCW Achterhoek en de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt in nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven en de regionale onderwijsinstellingen. Tijdens Techniekdagen kunnen kinderen kennis maken met technische opleidingen en bedrijven met als doel om hen te interesseren voor een carrière in de techniek.

http://techniekdag.nl/achterhoek/