Basiscijfers Jeugd – begrippen

(Niet) Actief leerbedrijf

Een leerbedrijf dat in het afgelopen studiejaar (niet) een of meer stageplaatsen of leerbanen invulde.

Bbl

Leerweg in het mbo waarbij het praktijkdeel minimaal 60% groot is en de student over het algemeen vier dagen werkt met een arbeidsovereenkomst en één dag naar school gaat. Een leerplaats voor de bbl wordt leerbaan genoemd.

Bedrijfssector

Indeling van bedrijven van het CBS op basis van economische activiteiten.

Beroepsgroep

Indeling van functies of beroepsopleidingen naar verwantschap.

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (bpvo)

Afgesloten praktijkovereenkomst voor de bpv, waarin de afspraken tussen student, school en erkend leerbedrijf vastgelegd zijn.

Bol

Leerweg in het mbo waarbij het praktijkdeel tussen 20% en 60% is waarbij meestal geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Een leerplaats voor de bol wordt stage genoemd.

Erkend leerbedrijf

Een vestiging van een bedrijf of organisatie die op grond van een gunstige beoordeling door SBB bevoegd is om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor beroepsonderwijs zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Extraneï

Ingeschreven studenten die geen onderwijs volgen, maar wel examen afleggen.

Geregistreerd werkzoekenden UWV

Personen van 15 tot 75 jaar die als werkzoekend bij UWV staan geregistreerd met een WW-uitkering, Bijstandsuitkering, Wajong-uitkering, WGA-uitkering, WAO-uitkering en dienstverlening van UWV of gemeenten ontvangen, of een actief cv op werk.nl hebben.

Kans op stage en Kans op leerbaan (stageperspectieven)

Kans op stage en Kans op leerbaan zijn de graadmeters die een uitspraak doen over de verwachte kansen van mbo-studenten op het vinden van een stage of leerbaan. De graadmeters geven de verhouding weer tussen het aantal stagezoekende studenten en het aanbod van stages en leerbanen bij bedrijven. De kansen van studenten op het vinden van een stage of leerbaan worden weergegeven op het niveau van opleidingen en arbeidsmarktregio's. De kansen worden uitgedrukt op een vijfpuntschaal (gering, matig, voldoende, ruim voldoende en goed) en worden één keer per jaar vastgesteld.

Kans op werk (baanperspectieven)

De indicator Kans op werk geeft de verwachte kans aan dat een recent gediplomeerde schoolverlater binnen een jaar na afstuderen een baan vindt op het niveau en in het verlengde van de gevolgde mbo-opleiding. De Kans op werk is van toepassing op aankomende studenten die het komende studiejaar aan een opleiding beginnen en afronden na normale studieduur. Dus voor een tweejarige opleiding over twee jaar en voor een driejarige opleiding over drie jaar, etc. Kansen worden uitgedrukt op een vijfpuntschaal (gering, matig, voldoende, ruim voldoende en goed) en worden één keer per jaar vastgesteld.

Leerweg

Het type opleiding dat een student volgt. Het mbo kent drie leerwegen. De beroepsopleidende leerweg (bol), beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en overig onderwijs (ovo), ook wel de derde leerweg genoemd.

Ontstane vacatures

Aantal vacatures dat in een bepaalde periode is ontstaan.

Ovo

Overig onderwijs (Ovo) wordt ook wel de derde leerweg genoemd. Dit is een leerweg waar geen urennorm voor geldt. Het zwaartepunt van het toezicht van de inspectie ligt op de examinering, zodat de kwaliteit van het diploma is geborgd. Deze leerweg wordt alleen in het niet-bekostigd onderwijs aangeboden.

Regio’s

Nederland is onderverdeeld in arbeidsmarktregio’s. Een arbeidsmarktregio is een afgebakend gebied (Wet SUWI) waar binnen dienstverlening wordt verleend door UWV en gemeenten aan werkzoekenden en werkgevers. Per 1 januari 2013 zijn er 35 arbeidsmarktregio’s.

Regionale mobiliteit

Studenten hebben niet altijd een stage of een leerbaan in dezelfde arbeidsmarktregio als waar zij wonen. We laten zien waar de student woont en in welke arbeidsmarktregio de student een stage of leerbaan heeft.

Sectorkamer

In acht sectorkamers maken onderwijs en bedrijfsleven sectorspecifieke afspraken. Dit zijn afspraken over de uitvoering van de wettelijke taken van SBB. De kwalificatiedossiers (uitgezonderd de dossiers van Entreeopleidingen) zijn op inhoud ingedeeld in de sectorkamers. Voor de indelingen van opleidingen in beroepsgroepen en sectorkamers, zie www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers-en-marktsegmenten.

Stages en leerbanen

Uitgangspunt is de arbeidsmarktregio waar de student woont. Het gaat om studenten jonger dan 27 jaar die zijn gestart met een stage (bol) of leerbaan (bbl).

Startkwalificatie

Er is sprake van een startkwalificatie wanneer iemand minimaal een havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2) heeft afgerond.

WW-instroom

Aantal nieuw gehonoreerde WW-uitkeringen. Zie WW-uitkering.

WW-uitkering

De Werkloosheidswet (WW) geeft een uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. De aantallen zijn exclusief werkloosheid als gevolg van faillissementen, werktijdverkorting en weersomstandigheden (bijvoorbeeld het zogenoemde vorstverlet). Het aantal uitkeringen WW heeft dus alleen betrekking op ontslagwerkloosheid en is exclusief de bijstandsuitkeringen voor werkloosheid.