Disclaimer

Hoewel stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) deze website met zorg heeft opgebouwd en ingericht en met zorg zal onderhouden, staat SBB er niet voor in dat deze website zonder gebreken of fouten zal functioneren. Ook kan SBB er niet voor instaan, dat de website en de daarvoor gebruikte hardware en software vrij zijn van virussen of andere ongewenste inhoud of eigenschappen.

SBB kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de juistheid en volledigheid van gegevens die door of namens bedrijven of andere derden aan deze website worden toegevoegd. SBB behoudt zich het recht voor om inhoud die onjuist is dan wel in strijd met de goede smaak en zeden zonder opgaaf van redenen te verwijderen van de website.

Evenmin kan SBB verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via  deze website gevonden wordt.

Uw bezoek en gebruik van deze website en de resultaten daarvan zijn derhalve geheel voor uw eigen risico. SBB accepteert daarbij dan ook uit generlei hoofde aansprakelijkheid, ook niet voor directe, indirecte of andere schade die u of een ander onverhoopt op enigerlei wijze zou lijden als gevolg van of in verband met het bezoeken en/of gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het niet kunnen bezoeken of het niet kunnen gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het gebruiken of niet kunnen gebruiken van het op deze website aanwezige materiaal.

Deze site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van SBB liggen. SBB is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. SBB geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. 

Stagemarkt.nl

De doelstelling van Stagemarkt, het register erkende leerbedrijven van SBB, is om leerlingen in het (v)mbo te ondersteunen bij het vinden van een geschikte stageplaats of leerbaan. De informatie die door middel van deze site kan worden opgevraagd, mag louter en alleen worden gebruikt in het kader van deze doelstelling. Het is derhalve niet toegestaan om deze gegevens voor commerciële en andere doeleinden, het een en ander in de ruimste zin des woords, aan te wenden.

Klachten of opmerkingen kunt u mailen naar: info@s-bb.nl