SBB Actieplan stages en leerbanen

Actieplan stages en leerbanen

Voor elke mbo-student is in het schooljaar 2020-2021 een stage of leerbaan beschikbaar. Voor iedere sector en regio maken onderwijs en bedrijfsleven een actieplan op maat. En alle mbo-studenten konden afgelopen schooljaar hun stage of leerbaan vervolgen of kregen van school een alternatief aangeboden. Dat is de ambitie van SBB Actieplan stages en leerbanen, dat in april 2020 van start ging.

De coronacrisis raakt de economie hard. Daarmee staat ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor mbo-studenten en werkzoekenden onder druk. Dit geldt mede voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject en leerlingen van het praktijkonderwijs en vso die gebruikmaken van leerwerktrajecten en stages bij erkende leerbedrijven.

Schooluitval en werkloosheid voorkomen

Onderwijs en bedrijfsleven komen in actie om de knelpunten zo veel mogelijk weg te nemen. Met het actieplan zorgen we samen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende studenten, zijinstromers en herintreders. Zo voorkomen we schooluitval en een toename van werkloosheid.

Aansluiten op landelijke en regionale initiatieven

Het actieplan sluit aan op landelijke en regionale initiatieven zoals NLwerktdoor.nl, zodat bedrijven nu en in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben en studenten de beste praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan.

Twaalf acties

De volgende twaalf acties gaan we uitvoeren. De eerste maanden legden we vooral nadruk op het behoud van bestaande stages en leerbanen. Bovendien introduceerden we een bijzondere maatregel voor de erkenning van aspirant-leerbedrijven.

1. Oproepen om stages en leerbanen te behouden

SBB roept leerbedrijven op om bestaande stages en leerbanen te koesteren en behouden. Dat doen we via de adviseurs in de regio en door onze communicatiemiddelen in te zetten. Brancheorganisaties en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers vragen we hetzelfde te doen.

We zetten met name in op het behoud van zo veel mogelijk van de bestaande 130.000 leerbanen (bbl). In sectoren waar extra vraag ontstaat, zoals de zorg, werven we meer leerbanen voor studenten uit andere sectoren en voor zijinstromers en herintreders.

2. Bijzondere maatregel introduceren voor erkenning aspirant-leerbedrijven

SBB introduceert een bijzondere maatregel voor de erkenning op afstand van aspirant-leerbedrijven: in noodzakelijke en schrijnende gevallen, waarbij er geen andere mogelijkheid is, maken we erkenning mogelijk zónder fysiek bezoek door de adviseur praktijkleren.

In principe gaat de adviseur praktijkleren van SBB bij aspirant-leerbedrijven op bezoek, omdat hij of zij alleen op die manier de veiligheid van de leeromgeving en de kwaliteit van de begeleiding kan beoordelen. Door de coronamaatregelen is dat bezoek niet mogelijk.

Hoofdlijn blijft dat scholen en studenten stages en leerbanen zo veel mogelijk moeten voortzetten, en om studenten anders vooral bij bestaande leerbedrijven te plaatsen. Bij een beperkte groep studenten lukt dat echter niet, terwijl zij niet zonder vervangende leerbaan of stage kunnen. Voor deze groep introduceert SBB, met steun van het ministerie van OCW, onderwijs en bedrijfsleven, tijdelijk de bijzondere maatregel.

3. Beschikbaarheid in beeld brengen van stages en leerbanen per sector en regio

SBB brengt de stand van zaken rond stages, leerbanen en werkgelegenheid per sector en regio in beeld. Dat doen we samen met onderwijs, bedrijfsleven, overheid en andere partners.

We blijven het aanbod van stages en leerbanen bij erkende leerbedrijven per sector monitoren. In de rapportages besteden we ook aandacht aan goede voorbeelden uit de praktijk, waarbij onderwijs, bedrijfsleven en branches de stages en leerplaatsen met gerichte acties weten te behouden.

4. Inventariseren van benodigde stages en leerbanen bij scholen

SBB brengt in samenwerking met scholen de benodigde stages en leerbanen in beeld. We vragen scholen om aan te geven wat er nodig is voor de studenten in het huidige én het komende schooljaar.

Wij zullen het contact met scholen de komende periode intensiveren. Ook signalen van het meldpunt Stagetekorten nemen we mee. Door het gezamenlijke beeld kunnen we bijsturen en bijvoorbeeld extra stages en leerbanen werven, zowel voor de korte als langere termijn.

5. Extra aandacht vestigen op meldpunt Stagetekorten

SBB geeft het meldpunt Stagetekorten een upgrade en we vergroten de zichtbaarheid en vindbaarheid. Bovendien brengen we het meldpunt extra onder de aandacht van scholen en studenten.

Studenten en ouders adviseren we om Stagemarkt.nl te bezoeken of contact op te nemen met de stagecoördinator van school. Studenten, ouders, werkzoekenden en scholen kunnen een stagetekort melden.

De adviseur van SBB gaat bij een gemeld tekort samen met de school op zoek naar een beschikbare stage of leerbaan bij een erkend leerbedrijf in de buurt. Als ook dan geen stage of leerbaan beschikbaar is, moeten de student samen met de school een alternatieve oplossing vinden.

6. Oproepen om stages en leerbanen op Stagemarkt.nl te actualiseren

SBB vraagt leerbedrijven om de beschikbaarheid van stages en leerbanen te actualiseren, zodat potentiële studenten ze gemakkelijk vinden. Waar nodig besteden we extra aandacht aan de bekendheid van Stagemarkt.nl bij studenten.

7. Aandacht vestigen op financiële ondersteuningsmogelijkheden

SBB brengt de verschillende financiële mogelijkheden voor het behoud van stages en leerbanen onder de aandacht van erkende leerbedrijven.

De hoogte van de subsidie Praktijkleren hangt af van het aantal weken dat een leerbedrijf een bbl-student begeleidt. Bij een gedwongen sluiting worden de weken van 16 maart tot en met 19 mei 2020 niet in mindering gebracht. Bovendien kunnen bedrijven een voorschot aanvragen voor leerbanen in het mbo.

Verder kunnen werkgevers met omzetverlies door de coronacrisis een beroep doen op de tijdelijke noodmaatregel voor overbrugging van werkgelegenheid (NOW), waaronder ook bbl-studenten met een arbeidsovereenkomst en in bepaalde gevallen ook bol-studenten met een stagevergoeding vallen.

In de vorige crisisperiode leverden ook O&O-fondsen een belangrijke bijdrage aan het behoud van leerbanen. Via deze fondsen stimuleren werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers actief scholing in de sectoren en leveren ze soms ook een financiële bijdrage aan leerbedrijven die actief opleiden.

Een vierde voorbeeld is de SLIM-regeling. De minister van SZW stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

8. Actualiseren en werven van stages en leerbanen bij erkende leerbedrijven

SBB zet de volgende stappen om de beschikbare stages en leerbanen op Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl te actualiseren:

  • Grote belactie onder erkende leerbedrijven om de beschikbaarheid te actualiseren.
  • Mailing aan inactieve leerbedrijven om de mogelijkheden te inventariseren.
  • Inzet van adviseurs praktijkleren om bij bedrijfsbezoeken aandacht te vragen voor het actualiseren van stages en leerbanen, en zo nodig werven van extra plaatsen.
  • Regionale afspraken over het benutten van beschikbare stages en leerbanen voor mbo-studenten en werkzoekenden.
  • Aandacht voor het actualiseren van stages en leerbanen bij contact met de Servicedesk van SBB.
9. Lanceren nieuwe website Leerbanenmarkt.nl

SBB lanceert de nieuwe website Leerbanenmarkt.nl, speciaal voor beschikbare leerbanen en relevante informatie voor potentiële en actieve bbl-studenten.

Leerbanenmarkt.nl toont alle beschikbare leerbanen bij erkende leerbedrijven, per beroepsopleiding en regio. Ook ziet de bezoeker welke scholen welke bbl-opleidingen aanbieden. Bovendien worden kansrijke beroepen en sectoren extra belicht.

10. Stimuleren innovatieve samenwerking in de regio

SBB stimuleert innovatieve samenwerkingsvormen in de regio tussen scholen, bedrijven en bijvoorbeeld provincies, gemeenten en UWV, zodat meer stages en leerbanen in de beroepscontext beschikbaar komen.

Denk bij innovatie aan het slim organiseren van stages en leerbanen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van leerbedrijven die niet alle werkprocessen kunnen bieden, maar wel een deel daarvan en daarvoor ook te erkennen. Studenten kunnen dan delen bij verschillende leerbedrijven volgen.

Of denk aan het delen van een stageplaats door meerdere studenten en aan spreiding van stages over het schooljaar. Verder kunnen studenten starten in de bol-opleiding en later overstappen naar de bbl-route of vice versa.

Tot slot kunnen scholen studenten stimuleren om door te leren, met name in sectoren met tijdelijk beperkte kansen op de arbeidsmarkt maar een goed perspectief op langere termijn.

11. Delen van initiatieven in het land, de sector en de regio

SBB verbindt het actieplan met landelijke, sectorale en regionale initiatieven om het opleiden in de sector op peil te houden en werkloosheid te voorkomen, onder andere door leerbedrijven daarover te informeren. Dat doen we samen met onder meer het ministerie van SZW, het UWV en de VNG.

Naast initiatieven om stages en leerbanen te behouden, gaat het ook om de mogelijkheden voor zijinstromers en een leven lang ontwikkelen van werknemers in de bedrijven.

12. Gebruiken van actuele stage-, leerbanen- en arbeidsmarktinformatie

SBB verzamelt, bundelt en publiceert informatie over de arbeidsmarkt en de kans op een stage of leerbaan. SBB neemt ook de effecten van de coronacrisis op de inhoud van beroepen en de gevolgen van bijvoorbeeld de anderhalve-meter-economie mee.

Deze informatie delen we met onder meer scholen, bedrijfsleven, gemeenten, UWV en de ministeries van OCW en SZW, zodat zij hiervan gebruik kunnen maken in de informatievoorziening naar studenten, aankomende studenten, werkenden en werkzoekenden.