Advies koppeling keuzedelen

Publicatiereeks: 
advies
Keuzedelen bieden scholen de mogelijkheid om het onderwijs af te stemmen op regionale ontwikkelingen en innovaties. Voor succesvolle invoering is een flexibel ontwikkel- en vaststellingstraject nodig. SBB adviseert over de organisatie van dit traject en de werkwijze voor het koppelen van keuzedelen.

In dit advies

Aanbod van keuzedelen per opleiding
SBB heeft criteria opgesteld voor de koppeling van keuzedelen aan kwalificaties. SBB adviseert regionale partners om in overleg een evenwichtig pakket aan keuzedelen vast te stellen.

Bovensectoraal koppelen van keuzedelen
Soms zijn keuzedelen voor een groot aantal verschillende kwalificaties ontwikkeld. SBB adviseert een beperkt aantal keuzedelen bovensectoraal aan kwalificaties te koppelen op basis van opgestelde criteria zoals de relevantie voor de arbeidsmarkt. Het bestuur SBB of een commissie kan de bovensectorale koppeling uitvoeren na de toets van de Toetsingskamer.

Monitoring
SBB borgt de behoefte van het onderwijs aan flexibiliteit bij koppeling van keuzedelen. Daarom monitort SBB het proces van ontwikkeling en koppeling nauwgezet. Als het proces stagneert, bijvoorbeeld bij tegengestelde regionale en landelijke afwegingen, dan grijpt SBB in samenspraak met de regisseur bij OCW en de MBO Raad in.