Pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo

Student en praktijkopleider carrosseriebouw

De overgang naar werk versoepelen en de kans op blijvend werk vergroten. Daarvoor organiseert SBB de pilots praktijkleren. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.

Op basis van de vraag van het leerbedrijf en de persoonlijke mogelijkheden, gaat de werkende of werkzoekende aan de slag met delen van een mbo-opleiding. Voor de vaardigheden die hij in de praktijk van het leerbedrijf opdoet ontvangt hij een praktijkverklaring.

Wat ging eraan vooraf?

Sinds 2015 bestaat de Boris Praktijkverklaring voor leerlingen uit het praktijkonderwijs en het vso. Geïnspireerd op het succes van de Borisaanpak, startten zes verkenningen voor de doelgroep van werkenden en werkzoekenden. De betrokken partijen – gemeente Groningen, SBCM/Cedris, VOORdeel & VERVOLG, STOOF, VGN/ActiZ en het ministerie van Justitie en Veiligheid – maken nu een ombuiging naar mbo-praktijkleerroutes. Dit betekent onder meer dat ze aansluiting zoeken bij een mbo-school.

Hoe breed is de doelgroep?

De pilots draaien om een brede groep mensen zonder startkwalificatie, die elk een eigen aanpak vragen. De leerbehoefte van een statushouder/inburgeraar is tenslotte anders dan die van iemand met een WW-uitkering en recente werkervaring of iemand die drie jaar in de bijstand zit en alleen basisonderwijs heeft gevolgd. Voor elk van hen kan de aanpak een belangrijke opstap zijn naar werk en een basis leggen voor doorleren in het mbo.

Praktijkverklaring of diploma?

De eerste keus en het eerste doel bij de start van leven lang ontwikkelen blijft het behalen van een volledig mbo-diploma. Daar komen tenslotte ook burgerschap en taal aan bod, wat de werkende of werkzoekende meerwaarde biedt om zichzelf in de maatschappij te redden. Bovendien maakt dat het mogelijk om door te stromen naar een vervolgopleiding. Maar als een diploma of mbo-certificaat niet of nog niet mogelijk blijkt te zijn, is de praktijkverklaring een waardevol alternatief.

Hoe ziet de aanpak eruit?

De deelnemers aan de pilots verkennen de samenwerking met UWV en de leerwerkloketten, met als doel om elkaars inzet te versterken en tot een regionale aanpak te komen voor werkzoekenden. Voor werkenden maakt de afdeling hrm van het bedrijf afspraken met de werknemer over leven lang ontwikkelen tijdens het werk. Dat kan bij de start van een nieuwe baan, bij plaatsing op een nieuwe functie of bij doorontwikkeling in de bestaande functie. In alle gevallen is een mbo-school betrokken.

Wat kan de werkende of werkzoekende verwachten?

De werkende of werkzoekende doorloopt een intensieve periode van werken en leren. In de praktijk van een erkend leerbedrijf leert hij de vaardigheden aan, die zijn afgeleid van de mbo-kwalificatiestructuur. De invulling van de pilots is maatwerk, maar vaste onderdelen zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen.

Wat is het voordeel voor werkgevers?

Voor werkgevers zijn de beoogde praktijkverklaringen een mooi instrument om bestaande en potentiële werknemers die nog geen bbl-diploma of mbo-certificaat kunnen behalen breder en beter inzetbaar te maken binnen het bedrijf.

Hoe kunt u aan een pilot deelnemen?

De pilots lopen tot en met 2020. Een deel van de al bestaande samenwerkingsverbanden gaat vanaf november 2018 met een pilot aan de slag. Een ander deel start in de loop van 2019. Daarvoor kunnen zich ook nieuwe samenwerkingsverbanden aanmelden. Bent u geïnteresseerd in deelname of wilt u deelnemen aan een informatiebijeenkomst? Neem contact op met uw regionaal adviseur van SBB of stuur een e-mail aan beleidsadviseur Jos ter Haar.

Welke andere mogelijkheden biedt het mbo buiten een volledig diploma?

Dankzij de flexibiliteit van de kwalificatiestructuur kunnen kerntaken en werkprocessen op diverse manieren worden toegepast voor leven lang ontwikkelen:

Praktijkverklaringen voor leerlingen uit praktijkonderwijs en vso
Voor leerlingen uit het praktijkonderwijs en het vso bestaat de aanpak voor jongeren met een beperking, ook bekend als de Borisaanpak. Bij speciaal erkende Borisleerbedrijven loopt de leerling gedurende langere tijd stage. Met de opgedane vaardigheden verdient hij een Boris Praktijkverklaring. Lees meer

Mbo-certificaten voor keuzedelen voor werkenden en werkzoekenden
Met keuzedelen kan de mbo-student zich verbreden of verdiepen. Maar keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing. Daarom bestaan er sinds 2016 in het niet-bekostigd onderwijs voor werkenden en werkzoekenden mbo-certificaten voor keuzedelen. Lees meer

Mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van opleidingen voor werkenden en werkzoekenden
Wat is er nodig om beroepsgerichte onderdelen van opleidingen te gebruiken voor mbo-certificaten, zodat werkenden en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken, bijvoorbeeld als bijscholing voor de energietransitie? Om die vraag te beantwoorden organiseert SBB van juni 2018 tot eind 2019 tien tot vijftien pilots. Lees meer