Sectorkamerrapportages

Praktijkopleider en leerling in de kappersbranche

In 2016 publiceerde SBB voor elke sectorkamer een rapportage met trends, feiten en cijfers. U kunt de rapportages als pdf bekijken. Bij elke rapportage hoort ook een digitale bijlage, die u in een oogopslag informatie biedt over de kans op werk en stage in een marktsegment en regio.


Begrippenlijst

Begrip

Definitie

Totaal Totaal aantal ingeschreven personen aan een bekostigde mbo-instelling, in studiejaar 2015-2016.
Bbl Ingeschreven binnen de beroepsbegeleidende leerweg. Hierbij beslaat de beroepspraktijkvorming tenminste 610 klokuren, de begeleide onderwijstijd minimaal 200 uren en 40 uren moeten bestaan uit bpv of begeleide onderwijstijd.
Bol Ingeschreven binnen de beroepsopleidende leerweg. Deze biedt volledig dagonderwijs met beroepspraktijkvorming, waarbij urennormen van kracht zijn voor het minimum te volgen bpv uren per opleiding.
Niveau 1 en 2 Ingeschreven voor opleidingen op mbo-niveau 1 en 2.
Niveau 3 en 4 Ingeschreven voor opleidingen op mbo-niveau 3 en 4.
Kans op werk Dit is de toekomstige kans op werk in een regio voor een gediplomeerde schoolverlater op het niveau en in het verlengde van de opleiding als de student nu start met de opleiding. Voor een eenjarige opleiding is dat de kans op werk na een jaar, voor een tweejarige opleiding na twee jaar, etc.
Gediplomeerden Aantal personen dat in studiejaar 2014-2015 een volwaardig mbo-diploma heeft behaald aan een bekostigde mbo-instelling.
Beschikbaar voor werk na diploma Het aandeel van degenen die in 2014-2015 hun mbo-diploma hebben behaald dat is uitgestroomd uit het bekostigd onderwijs.
Vacatures op mbo-niveau Het aantal nieuw ontstane vacatures op mbo-niveau van september 2014 tot en met augustus 2015, zoals door vacaturebron Jobfeed geregistreerd.
Kans op stage Deze indicator geeft aan of studenten in het lopende studiejaar gemakkelijk een stage of leerbaan vinden in de regio op basis van beschikbaarheid van het aantal stages of leerbanen bij erkende leerbedrijven.
Leerbedrijven Aantal (vestigingen van) bedrijven of organisaties  met 1 of meer geldige erkenningen op 1/1/2016, om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor het beroepsonderwijs zoals bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.
Waarvan actief Aantal leerbedrijven dat in het afgelopen studiejaar (1/8/2014 en 31/7/2015) één of meer stageplaatsen of leerbanen invulde.
Erkenningen Aantal geldige erkenningen op 1/1/2016. Een erkenning betreft een kwalificatie waarvoor beroepspraktijkvorming verzorgd mag worden door een leerbedrijf.
Overeenkomsten (bpvo's) Aantal afgesloten praktijkovereenkomsten in het afgelopen studiejaar (1/8/2014 en 31/7/2015), waarin de afspraken tussen student, school en erkend leerbedrijf vastgelegd zijn.

 

Bij het indienen van dit fomulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Mollom, dat de spamcontrole op formulieren van SBB verzorgt.