Praktijkvoorbeelden

landmeten

Sinds de oprichting van het Meld- en expertisepunt ontvingen we al veel meldingen. Lees over de uitdagingen waar kleine, unieke beroepen voor staan.

Verkenning arbeidsmarkt lijstenmakers

Art-Frame is de branchevereniging voor lijstenmakers. De branchevereniging wil het vakmanschap van lijsten maken verder ontwikkelen en voor nieuwe instroom zorgen. Maar in Nederland bestaat geen beroepsopleiding voor lijstenmakers. Daarom meldde Art-Frame zich begin 2016 bij het Meld- en expertisepunt.

Om te beginnen richtte Art-Frame zich op het vormen van een beroepsopleiding en een excellentietraject voor een meestertitel. Medio september volgt een arbeidsmarktonderzoek onder de leden van de branchevereniging. Het Meld- en expertisepunt ondersteunt bij de voorbereiding en uitvoering van alle fases in het traject.

Centralisatie opleidingen landmeter

Het vakgebied geo-informatie ontwikkelde zich in enkele decennia tot een vitale en dynamische sector. Deze geosector heeft een probleem: het onderwijs kan de vraag van de arbeidsmarkt niet bijbenen. Stichting Arbeidsmarkt Geo (SAGEO) zet zich in om deze mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aan te pakken.

SAGEO koos voor centralisatie van de opleidingen landmeter. Dat vraagt om nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en om een doorverwijzingsbeleid van de scholen naar het SOMA College. Daar volgen studenten het vierde jaar van hun opleiding, met de uitstroom landmeten. Het Meld- en expertisepunt brengt de partijen aan tafel en faciliteert in het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden.

Nieuwe opleiding vormenmaker

Voor modelmakers bestond tot enige jaren geleden een bbl-opleiding op niveau 3. Er waren drie plekken waar die opleiding kon worden gevolgd, totdat alleen het ROC van Twente in Hengelo overbleef. Daardoor moesten modelmakerijen hun nieuwe medewerkers uit andere branches aantrekken en die zelf op de werkvloer opleiden. Maar vooral zochten ze in Duitsland opgeleide vakmensen.

De branchevereniging DutchForm en ROC van Twente gingen op zoek naar een eigen, erkende opleiding. Hun inspanningen resulteerden in de nieuwe bbl-opleiding vormenmaker. Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM) zorgde voor financiële ondersteuning en het Meld- en expertisepunt adviseerde over de vormgeving van de kleine, unieke opleiding.

Toekomstbestendigheid creatief vakman

In 2011 startte de opleiding creatief vakman. Medio 2016 kwamen vertegenwoordigers van de creatief-technische branches, de opleidingen en het Meld- en expertisepunt bij elkaar. Bij SBB zetten ze de volgende stap in het toekomstbestendig maken van de opleiding. Op dit moment ligt de focus op de noodzakelijke aanpassingen in het kwalificatiedossier, zodat het in december 2016 kan worden goedgekeurd.

De intensiteit van de recente ontmoetingen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven leidde tot veel inzicht in elkaars standpunten en drijfveren. De vergaderingen worden meer beleefd als ‘samen zaken afstemmen’, dan dat er een gevoel bestaat dat partijen verschillende belangen hebben. Er zijn maar twee gezamenlijke belangen: studenten op het juiste niveau brengen en zorgen dat de uitstroom aansluit op de arbeidsmarkt.

Nieuwe opleiding groen erfgoed

Groen erfgoed is een zeer waardevol deel van ons nationaal erfgoed. Werken aan historische tuinen, buitenplaatsen, begraafplaatsen, specifiek groen in woonwijken, enzovoorts vereist een andere manier van kijken en aanpak dan regulier hovenierswerk. Goed opgeleide hoveniers zijn dan ook van groot belang, evenals goede opleidingsmogelijkheden voor toekomstige professionals.

Het Gilde van Tuinbazen, de Vereniging van Erfgoedhoveniers, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Helicon Opleidingen en het Meld- en expertisepunt werken samen aan een nieuwe opleiding groen erfgoed. In september 2016 houden de partners een werksessie om de verschillende leerroutes te onderzoeken, een keuze te maken en die verder uit te werken.