Inzicht in arbeidsmarktkansen voor vso/pro – bronnen

De informatie in het dashboard is gebaseerd op vijf verschillende bronnen:

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • UWV
  • SBB
  • Sociaal Economische Raad (SER)

Uitstromers vso/pro en door- en uitstroom onderwijs

De informatie over door- en uitstroom is afkomstig van een externe publicatie van DUO (Onderwijs in Cijfers). In de tabel in deze publicatie zijn het aantal door- en instromers tot 23 jaar vanuit verschillende onderwijsvormen weergegeven, voor schooljaar 2015/2016 naar schooljaar 2016/2017. Er is gekeken naar de inschrijvingsgegevens op 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016. De populatie betreft deelnemers uit het bekostigd en niet-bekostigd onderwijs, voor zover geregistreerd in BRON (DUO).

Bron: Onderwijs in Cijfers, DUO (2017). Bewerking SBB

Bijdrage erkende Boris-leerbedrijven

Sociaal Economische Raad (2017). Toekomstgericht beroepsonderwijs deel 2: voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs. Geraadpleegd op 20 november 2017.

Gediplomeerde schoolverlaters en een baan voor meer dan 12 uur per week

CBS onderzoekt de mate waarin studenten werk vinden na de opleiding. Er wordt gekeken naar het aandeel gediplomeerden dat een jaar na afstuderen betaald werk heeft voor minimaal 12 uur per week. Het CBS heeft op basis van een koppeling van diplomagegevens van DUO uit BRON-mbo met de polisadministratie van het UWV en de Belastingdienst een analyse gemaakt van de doorstroom vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Per gediplomeerde stelt het CBS vast of deze een baan van minimaal 12 uur per week heeft, één jaar na afstuderen. De getoonde informatie gaat over de gediplomeerden van mbo-opleidingen op niveau 1 en 2 in het jaar 2014 en hun arbeidsmarktpositie in 2015.

Indien het dashboard geen regionale gegevens toont voor een mbo-opleiding, kan dit betekenen dat het (afgeronde) aantal gediplomeerde schoolverlaters voor de opleiding in deze regio tien of minder was. Ook is het mogelijk dat er in het bronbestand geen informatie beschikbaar is over deze opleidingen.

Bron: CBS (2016). Bewerking SBB

Ontstane vacatures op lager niveau

Het dashboard toont het aantal vacatures naar bedrijfssector op lager niveau, waarbij vmbo als maximale eis is gevraagd (elementair niveau en vmbo-niveau). Het basisbestand voor de vacatureberekening van UWV is vacaturespider Jobfeed. Dit bestand met vacatures wordt door TextKernel aan UWV geleverd. De vacaturegegevens worden door Textkernel ontdubbeld en gecodeerd. Dit bestand bevat een groot deel van het door CBS gemeten totaal aantal ontstane vacatures.

Het kan voorkomen dat sommige sectoren relatief weinig vacatures op internet publiceren (bijv. de agrarische sector) en andere sectoren veel (zoals ICT). Het Jobfeed bestand wordt daarom door Panteia op kwartaalbasis naar sector en beroepsniveau gewogen en opgehoogd. Hiervoor wordt het totaal aantal ontstane vacatures volgens CBS gebruikt. Op deze manier wordt niet alleen consistentie met CBS bereikt, maar kunnen ook sectoren met elkaar worden vergeleken.

Bron: Jobfeed (2017). Bewerking UWV

Erkende leerbedrijven

Aantal leerbedrijven dat een erkenning heeft om op te leiden voor kwalificaties op niveau 1 en 2, zoals geregistreerd in het leerbedrijvenregister van SBB. Peildatum 1 augustus 2017.

Bron: SBB (2017).