Plan van aanpak voor pilots met mbo-certificaten naar minister

Student en praktijkopleider allround grimeur
23 februari stuurde SBB aan de minister van OCW een plan van aanpak voor pilots met mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties. Mbo-certificaten kunnen een belangrijke rol spelen bij het leven lang ontwikkelen van werkenden en werkzoekenden.

De minister staat positief tegenover pilots om de werkbaarheid van certificaten in de praktijk te toetsen. Daarmee beoogt de thema-adviescommissie Kwalificeren en examineren antwoord te krijgen op mogelijke risico’s en kansen. Ook wordt zo meer duidelijk over de condities waaronder mbo-certificaten binnen de kwalificatiestructuur kunnen worden vormgegeven. Scholen en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben veel belangstelling voor dergelijke pilots.

Samenhang met andere vernieuwingstrajecten

SBB adviseerde de minister gelijktijdig over het instellen van een coördinatiegroep die gaat zorgen voor voldoende voortgang in dit vernieuwingstraject. De coördinatiegroep zal de pilots met mbo-certificaten behandelen in samenhang met twee andere vernieuwingstrajecten: het experiment Ruimte voor de regio en het experiment Cross-over-kwalificaties.